Спонсорирано от:

 

Dreyfus Health Foundation 

DHF, 205 East 64 Street, Suite 404 

New York, NY 10021

Fax #  212-371-2776

E-mail: Postmaster@thf.org

Web page: http://www.dhfglobal.org


НОВИНИ

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ

АНАЛИЗ: РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

 

ПРОЕКТИ ОТ СЕМИНАР ГАБРОВО - ЮНИ  2004 г.

 

 

НОВИНИ

СЕМИНАРИ 

В началото на месец април  (1-3 април) 2005 г. в гр. Плевен се проведе  тематичен PSBH семинар по проблемите на вътреболничните инфекции. Семинарът беше организиран от Здравна фондация “Драйфус”, Сдружение за по-добро здраве – Плевен, Медицински университет – Плевен и УМБАЛ – Плевен. Участниците в семинара бяха 51. Те бяха приветствани от доц. д-р Ташко Делийски, декан на Факултета по медицина  и директор на Университетския онкологичен център, от доц. д-р Димитър Стойков – изпълнителен директор на УМБАЛ-Плевен и от г-жа Янка Цветанова – председател на Сдружението за по-добро здраве и национален координатор на PSBH програмите за България. Участниците бяха подбрани с помощта на директора на болницата и главната медицинска сестра  г-жа Анелия Димитрова, като преди семинара бяха консултирани от болничния епидемиолог – д-р Емилия Каньовска по работните проблеми. Сред идентифицираните преди семинара основни проблеми на ежедневната практика бяха болничната хигиена като цяло, контрола и регистрирането на вътреболничните инфекции, ценовата ефективност на болничните грижи, включително на антибиотичната терапия, проблеми на стерилизацията и наличността на еднократни материали и консумативи, подготовката на персонала за предотвратяване и справяне с инфекциите и обучение на пациентите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Асен Пачеджиев, координатор на Швейцарско-българския проект по болнична хигиена направи задълбочен преглед на проблемите на болничната хигиена и нозокомиалните инфекции, като представи информация за текущото състояние на програмата, за нейните достижения и перспективи. Организацията, която той представлява – “Хигия”, осигури на всеки участник специализирана литература по проблема.

С помощта на екипа от фасилитатори – д-р Даниел Левин (САЩ) и местните фасилитатори доц. д-р Мария Александрова, доц. д-р Анжелика Велкова, г-жа Янка Цветанова, г-жа Поля Живкова, г-жа Макрета Драганова и г-жа Евгения Димитрова участниците в семинара разработиха следните проекти:

 • Намаляване броя на усложненията вследствие на ВБИ чрез въвеждане на индивидуално предпазно облекло за персонала - д-р Антоанета Любомирова, Клиника “Рискова бременност”

 • Намаляване на уроинфекциите при пациентки лекувани с радикална хистеректомия - д-р Чавдар Цветков, Клиника по онкохирургия

 • Здравно просветна програма за персонала на клиниката за намаляване на ВБИ, свързани с неправилно измиване и дезинфекция на ръцете - д-р Гинка Иванова Клиника по акушерство и гинекология

 • Програма за намаляване и пуерперални и ранни инфекции с чрез антисептична обработка на меките родови пътища - д-р Михаил Цветков, Клиника по акушерство и гинекология

 • Здравно-просветна програма за медицински сестри относно мерките за предотвратяване на интравенозни инфекции при пациенти с интравенозна канюла - д-р Милен Предовски, Клиника по кардиология

 • Обучителна програма за лекарите, отговарящи за ВБИ относно дефинициите и регистрирането на ВБИ -д-р Емилия Каньовска, болничен епидемиолог

 • Обучителна програма за общопрактикуващи лекари за правилно провеждане на катетеризация и профилактика на уроинфекции - д-р Орлин Михайлов, Клиника по урология

 • Здравно-образователна програма по въпросите на хигиената на сексуалните контакти и необходимостта от гинекологичен скрининг за подрастващи жени и девойки - д-р Румяна Колева, Цитологичен сектор, център по патоанатомия

 • Програма за ограничаване преноса на инфекции от болни с възпалителни заболявания на окото към пациенти с глаукома при тонометрия - д-р Снежана Мургова, Клиника по очни болести

 • Информационна програма за възможностите за пренасяне на инфекции при бронхоскопия с цел по-добро снабдяване и спазване правилата за дезинфекция - д-р Стефан Станимиров, Клиника по пулмология

 • Здравно-просветна програма за своевременна подготовка на здрави бременни от четири дородови консултации за раждане и превенция на конюнктивитите и пиодермиите при новороденото - д-р Йонка Марчева, Клиника по неонатология

 • Обучителна програма за разделно събиране на опасните болнични отпадъци - Ивайло Стефанов, болничен санитарен инспектор

 •  Здравно-образователна програма по въпросите на правилната хигиенна дезинфекция на ръцете за студенти по медицина - ІІ курс, Цветко Андреев, Студент по медицина

 • Увеличаване броя и осигуряване на своевременна стерилизация на употребяваните канюли за промиване на носнослъзни канали за пациенти, подлежащи на очнохирургична интервенция -Боянка Грошевска, Клиника по очни болести

 •  Здравно-образователна програма по въпросите на хигиената и превенцията на рецидиви за новодиагностицирани пациенти на специфична имунотерапия - Христина Батолска, Консултативен кабинет по алергология

 • Повишаване на квалификацията на персонала за извършване на интравенозни манипулации при рисково болни – носители на хепатит В и С - Даниела Георгиева, Клиника по наркология

 • Здравно- по въпросите на личната хигиена и стерилна експлоатация на перитонеалния катетър за нововключени на диализа пациенти - Дечка Николова, Клиника по нефрология и хемодиализа

 • Осигуряване на непромокаеми стерилни превръзки за фиксиране на периферна венозна канюла при подлежащи на анестезия пациенти - Диана Кукова, Клиника по анестезиология и интензивно лечение

 •  Въвеждане на програма за регулиране на достъпа на външни лица с неподходяща облекло и здравословно състояние до оперирани пациенти - Емилия Минкова, Втора хирургична клиника

 • Програма за хармонизиране на системата по болнична хигиена в УМБАЛ - .Плевен с европейските стандарти - Ерка Андреева, болнична хигиенна сестра

 • Въвеждане на приемно-предавателен протокол за предаването на стерилни материали в меки опаковки за намаляване грешките в разпределението - Илиана Витанова, УМБАЛ - Централна стерилизация

 • Информационна програма за лечебно-охранителен режим в домашни условия при пациенти, оперирани в очна клиника - Изабела Георгиева, Клиника по очни болести

 • Обучение на медицинските сестри в практически умения за почистване и дезинфекция на респираторно оборудване - Камелия Иванова, Катедра по анестезиология

 •  Здравно-образователна програма за родителите на деца с бронхопневмонии, постъпили за лечение в детска клиника - Катя Ангелова, Детска клиника - приемен кабинет

 •  Подобряване на контрола на болничната хигиена и епидемиологичния статус на клиниките в УМБАЛ – Плевен - Лиляна Славкова, Болнична хигиенна сестра

 • Превенция на декубитус при пациенти с продължителен престой в реанимация - Маргарита Якова, САРИЛ – УМБАЛ Плевен

 • Здравно-образователна програма за майките –придружителки относно риска за реинфекции от неспазване на личната хигиена и хигиена на хранене и неспазване на диета при деца с ентероколитни заболявания - Мария Миланова –Златанова, Детска клиника -ДЕКО

 • Обучителна програма за персонала относно значимостта на правилната хигиена и дезинфекция на ръцете - Мария Косева -Сънкова, Клиники по неврология

 • Здравно-образователна програма за хигиенните грижи в постоперативния период за предотвратяване на гнойните постоперативни усложнения - Мариана Димитрова, УНГ Клиника

 • Осигуряване на навременна и правилна дезинфекция на апаратурата за бронхоскопия,  Марианка Недкова - Клиника по пулмология

 • Предотвратяване на инфекции и алергични реакции чрез осигуряване на водонепромокаеми превръзки при пациенти с малки, чисти операции - Мариана Димитрова, Втора хирургична клиника

 • Предотвратяване на контаминации с кръв сред персонала на операционен блок - Мая Пелкова, Катедра по хирургия

 • Здравно образователна програма относно опасностите от раждане на дете с вродени инфекции поради ненавременно саниране на инфекциозни огнища у бременната - Миглена Петрова, Клиника по неонатология

 • Обучителна програма за медицински сестри относно поставяни и поддържане на периферна венозна канюла - Минка Гетева, Клиника по кардиология

 •  Здравно-образователна програма за повишаване но информираността на бременни в последния триместър на бременността относно хигиената на родовите пътища - Наташка Андреева, Клиника по неонатология

 • Програма за регулиране приема на пациенти с вирусни респираторни инфекции - Недялка Андреева, Клиника по ендокринология

 • Осигуряване на правилно дезинфекция и съхранение на стерилни превързочни материали - Незабравка Лазарова, Клиника по урология

 • Актуализиране на алгоритъма за изработване на стерилен “мулаж” за избягване на уроинфекции при интракавитарна брахитерапия - Пепа Иванова, Клиника по радиология

 • Програма за осигуряване на правилно фиксиране и пренасяне на материал за биопсия - Райна Маринова, Център по патологоанатомия

 • Здравно-образователна програма за майките-придружителки относно хигиената на кърмене - Стефка Кънчева, Клиника по педиатрия

 • Провеждане на системно обучение за персонала за обезпаразитяване на новопостъпващи пациенти - Стела Дюлгерова, Клиника психиатрия

 • Образователна програма относно санитарно-хигиенните изисквания за персонала на отделението - Теменужка Ятанска, Отделение по образна диагностика

 • Въвеждане на чек-лист за контрол и дезинфекция в клиниката - Тюляй Мустафа, Клиника по гинекология

 • Въвеждане на транспарантни водоустойчиви превръзки за деца с венозен източник - Ваня Добрева - Детска клиника, ІІ ДО

 • Обучителна програма за персонала на клиниката и въвеждане на стандартни протоколи за измиване и дезинфекция на ръцете - Ваня Захариева, Клиника “Рискова бременност”

 • Намаляване на честотата на уроинфекции, свързани с постоянен катетър чрез актуализиране на алгоритъм за катетеризация на тежко болни в клиниката - Веселка Иванова, Клиника по неврология

 • Образователна програма по въпросите на дезинфекцията за медицински сестри и санитари от клиниката - Йорданка Иванова – Стоянова, Клиника по гастроентерология

 ПОСЕЩЕНИЯ НА ПРОЕКТИ

 

На 31-ви март 2005 г. д-р Даниел Левин, президент на Фондация Мрежа за подпомагане на децата, САЩ, г-жа Янка Цветанова – национален координатор и доц. д-р Анжелика Велкова – национален съкоординатор на PSBH програмите за България посетиха Единно общообразователно училище “Ив. Вазов” в град Плевен. Там от 1999 г. се провежда проект за компютърна подготовка на деца в неравностойно социално положение.

След направеното през 2001 г. дарение от Фондация “Мрежа за подпомагане на децата” на 10 преносими компютри, в проекта са включени нови деца в неравностойно социално положение на възраст 7-11 години. От тогава, всяка година децата се подбират от училищния психолог г-жа Малина Пецова, която работи заедно с класните учители и трима преподаватели по информатика.

Освен компютърното обучение, децата са оценявани и проследявани индивидуално. Резултатите от проекта показват по-добра интеграция на децата сред техните връстници, по-голяма самоувереност заради уменията да работят с компютър. Както самите деца споделят, удоволствието да посещават часовете по компютърно обучение е голямо. Тези, които нямат компютър вкъщи, имат възможност в училище да се научат. По време на разговора с екипа на проекта и директора на училището се установи, че ползата от направеното дарение на компютри е за цялото училище:

 • Компютърният кабинет дава възможност на всички деца на възраст 7-11 години (от 1-ви до 4-ти клас) да преминат компютърно обучение, а софтуерните продукти за обучение по математика и за езиково обучение чрез компютърни игри превръщат часовете по компютри в най-любимите за децата часове. Преподават се основни компютърни умения като стартиране на програмите, отваряне и запазване на текстови файлове. В трети и четвърти клас обучението включва Excel, Word, Power Point, ползване на Интернет и търсене на информация, писане и изпращане на електронни съобщения, създаване на собствени визитни картички, рекламни съобщения и др.;

 • Компютърният кабинет все още се използва 10 часа дневно, като учениците от горните класове провеждат там часовете по компютърно програмиране;

 • Училището е успяло да привлече и други дарители на стационарни компютри;

 • В процес на завършване е видеоконферентна зала, средствата за която са осигурени от училището и спонсори (около 18 000 $, а  децата ще могат да общуват с други деца по света чрез Интернет.

 

На 4-ти април д-р Даниел Левин, г-жа Янка Цветанова и доц. д-р Анжелика Велкова посетиха детска ясла “Щастливо детство” в град Плевен. Г-жа Емилия Таскова – участник в PSBH семинара за медицински сестри през м. юни 2004 г. и нейният екип осъществяват  програма за профилактика на плоскостъпието сред 101 деца на възраст 1.5 – 3 години.

Проектът започва през м. септември 2004 г. с провеждането на първоначална оценка на децата от специалист. Провеждат се редовни прегледи от лекар-педиатър и от кинезитерапевт, като за всяко дете се води индивидуална карта за наблюдение според изискванията в яслата. Оценката на резултатите ще бъде проведена с помощта на данни за общото здраве на децата, физическата им дееспособност, наличието на деформации на ходилото и моторните капацитети, установени при заключителния преглед на децата в края на м. май 2005 г. Родителите са информирани редовно за провежданите дейности, както и за препоръчителните физически упражнения и занимания с децата във времето, когато са извън детската ясла. Организират се също съвместни спортни прояви за родителите и децата.

Персоналът на яслата,по думите на директорката г-жа Ценка Иванова и на г-жа Райна Кулева, кинезитерапевт, преподавател в Медицинския колеж в Плевен,  се е заел с подготовката на сборник с упражнения за коригираща гимнастика, адаптирани към възрастта на децата и представени под формата на игри. Упражненията са насочени към профилактика на гръбначните изкривявания, плоскостъпието и неправилната стойка при децата до 3-годишна възраст и са неразделна част от физическото възпитание за подобряване на физическата дееспособност.

С подкрепата на Кметството в Плевен този сборник ще бъде отпечатан и разпространен във всичките 29 детски ясли на общината, а програмата за профилактика на плоскостъпието и гръбначните изкривявания ще стане задължителна, както каза д-р Елза Пачева от Отдела по детско здравеопазване. На проектния екип е осигурен преносим компютър от Фондация “Мрежа за подпомагане на децата” и принтер – от Кметството. Компютърната техника ще бъде също използвана за подготовката на образователни материали за родителите.

Обхватът на проектните дейности е дори по-широк, имайки предвид, че детската ясла е място за практическо обучение на студенти от Медицинския колеж. След завършването си те пренасят програмата за профилактика и рехабилитация на своите нови работни места, напр. програмата успешно се провежда във всичките 6 детски ясли на град Свищов.

Г-жа Антоанета Златкова  - участник в сестринския семинар за решаване на проблеми за по-добро здраве през м. септември 2004 г.  стартира проект за устна хигиена и навременно откриване и лечение на зъбните кариеси на 140 деца на възраст 3-6 години, посещаващи детска градина “Снежанка” в град Плевен. Фармацевтичната компания Glaxo-Smith Kline са осигурили четки и пасти за зъби, Орбит осигурява брошури, а местна софтуерна фирма подпомага екипа на проекта в изработването и отпечатването на подготвените от него образователни материали. Стоматологичен център организира преглед на всички деца и осигурява консултации със стоматолог  за всички деца с проблеми. Средствата, събрани от екипа на проекта надхвърлят  1 500 $.

Съобщения за дейностите по проекта са публикувани в местните вестници, а приключването на първата фаза на проекта е отбелязано с празник “Зъбки – бели като гъбки”, посетен от д-р Керемедчиев, д-р Пачева от Общинския отдел “Здравеопазване”, от представители на спонсорите, на Сдружението за по-добро здраве и от много родители.

Проектът е бил представен на Национална конференция по предучилищно образование в гр. Сандански. Получените резултати и използваните методи носят  заслужено признание за екипа  и провокират интереса на специалистите. Разходите по участието на г-жа Златкова в конференцията са поети от здравния бюджет на Общината.

Плановете на екипа са да продължи програмата и да организира по-нататък профилактика на зъбните кариеси с флуорни таблетки.

Координаторката на проекта изказва своето задоволство от работата по проекта: “Работя като медицинска сестра в детска градина от 25 години, но за първи път чувствам, че самата аз съм научила много нови неща. Това, което най-много ме радва е, че резултатите са по-добри от очакваното, както и реакцията на родителите и спонсорите.”

След обяд беше посетен още един проект от сестринския PSBH семинар от м. септември 2004 г. Г-жа Маргарита Николова работи по проект, целящ да обучи родители на деца с увреждания за провеждане на рехабилитация в домашни условия. Уменията и знанията на родителите са от изключителна важност в процеса на рехабилитация.

Екипът на проекта, включващ персонала на детската градина, рехабилитатор и педиатър, работи в близко сътрудничество с общопрактикуващите лекари и специалистите от Университетската болница в Плевен.

      В момента екипът работи с родителите на седем деца с детска церебрална парализа и девет деца с леки форми на локомоторни дефицити. Пет деца с нарушения на слуха участвуват в програма за ранна рехабилитация, а специалист-логопед работи с 20 други деца. Датската градина се посещава и от осем деца с бронхиална астма. Всички деца непрекъснато се оценяват от специалисти и се насочват за болнично лечение при необходимост.

Резултати:

 • Децата със специални нужди имат по-добри възможности за интеграция, тъй като детската градина се посещава и от здрави деца;

 • родителите често прекарват часове с децата и участват в дейностите, което е полезно за изграждането на увереност в децата;

 •  родителите са обучени как да продължат рехабилитацията в дома, когато децата не посещават градината, както и в почивните дни;

 • родителите сътрудничат с готовност на екипа.

 

Училището за родители на недоносени новородени се създава през м. юли 2004 г. от г-жа Горчева и екип – д-р Симов, педиатър, д-р Росманова, педиатър, консултант по неонатология и началник на Интензивно неонатологично отделение в Университетската болница в Плевен, д-р Йонов – педиатър, г-жа Бонджева – педагог, медицински сестри и рехабилитатори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектът е финансиран от Фондация “Мрежа за подпомагане на децата” и се реализира в Отделението за интензивни неонатологични грижи на Дома за медико-социални грижи за деца. Ремонтирана е стая, в която родителите идват за обучение и индивидуални разговори и указания. Целевата група се състои от биологични родители и осиновители на недоносени и родени с ниско за гестационната възраст тегло деца. Целта на екипа е да подготви родителите за оказване на подходящи грижи за техните деца в домашни условия след изписването им от Интензивното отделение.  Прилаган е индивидуален подход към родителите, в зависимост от проблемите на децата. Изготвени са  образователни брошури от екипа, и са организирани индивидуални беседи и обучителни занимания с родителите. Екипът е организирал непрекъснато наблюдение с медицинско и психологическо оценяване на децата до момента на достигане на нормално за възрастта тегло.

Родителите имат възможност да прекарват време с децата си, а за майките, живеещи извън Плевен ръководството на Дома е осигурило помещения за престой, за да могат децата да се хранят естествено.

Резултати към началото на април 2005 г.: родителите на 70 деца са включени в програмата и постоянно продължава набирането  на нови участници . Ползите от обучението не се нуждаят от повече доказателства, когато срещнеш родител  на дете, което вече не се различава от връстниците си. За съжаление, доказването на ползите понякога е съпроводено с негативни събития: две от общо десет деца, чиито родители са отказали участие в програмата, са починали след изписването им в домашни условия.

Проектът е приет за устно представяне в медико-биологичната секция на Националния конгрес по неонатология в началото на м. юни 2005 г.  Програмата за организиране на обучение на родителите на новородени  с ниско тегло  по време на престоя им в Интензивното отделение е новост за страната и се очаква да има значителен ефект, имайки предвид нарастващия брой новородени с ниска телесна маса.

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

 

 •  Сестрински PSBH семинар ще се проведе на 3-5 юни 2005 г. в град Стара Загора с медицинските сестри в бакалавърската програма по здравни грижи на Медицинския факултет на Тракийския университет. Ще участват също медицински сестри от някои болници в Южна България. Семинарът е организиран от Здравна фондация “Драйфус”, Сдружението за по-добро здраве - Плевен, Медицински университет-Плевен и Медицински Факултет - Стара Загора.

 • Проследяващ семинар ще се проведе на 6-ти юни 2005 г. в Габрово за участниците в Габровска инициатива за решаване на проблеми за по-добро здраве от семинара през юни 2004 г., организиран от Здравна фондация “Драйфус”, Сдружението за по-добро здраве, МБАЛ - Габрово и неправителствени организации в Габрово.

 • Проследяващ семинар ще се проведе в Плевен на 7-ми юни 2005 г. с участници от сестринските PSBH семинари от юни и септември 2005 г. Семинарът е организиран от Здравна фондация “Драйфус”, Сдружението за по-добро здраве- Плевен и отдел “Здравеопазване” на Плевенската община.

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНТЕРНЕТ

 

Микроби, продуциращи  широкоспектърни b-лактамази (ESBL)

(Информация за медицински специалисти)

                   

Какво представляват?

Микробите, продуциращи  широкоспектърни b-лактамази (ESBL) представляват специфични бактерии, произвеждащи ензими (широкоспектърни b-лактамази), които могат да разградят много от често употребяваните антибиотици и по този начин да ги направят неефективни.

ESBL микробите съществуват в Европа и САЩ от близо 20 години. Наскоро са изолирани и в Канада. Видовете бактерии, най-често свързани с ESBL са E. coli и Klebsiella.

E. coli е бактерия, която принадлежи към нормалната чревна флора и подпомага храносмилането. Понякога E. coli прониква в други органи и тъкани – например пикочните пътища, и предизвиква инфекция. E. coli е сред най-честите причинители на инфекции на пикочния мехур, най-често лекувана с антибиотици. Симптоматичните инфекции, причинени от ESBL E. coli може да не се повлияят от някои от най-често прилаганите антибиотици.

 

Как се разпространяват?

Лошата лична хигиена , и най-вече след ползване на тоалетна, може да доведе до предаването на бактерии от носителите към към другите, най-често заразата става през устата. Разпространението на ESBL E. coli в болнична обстановка става най-често при пряк контакт с носител на ESBL, заразени повърхности или чрез ръцете на персонала. Внимателното почистване на повърхности, които се пипат с ръце е особено важно за ограничаване на разпространението на бактериите. Крановете на чешми, дръжки на вратите, таблите на леглата, баните и тоалетните, както и всички повърхности, докосвани с ръце трябва редовно да се почистват, за да се предотврати разпространението на ESBL Ecoli. 

.

Как се откриват?

Понастоящем изследването за ESBL E. coli се провежда само в някои болнични лаборатории. За скринингово изследване се взема анален секрет. За лица със симптоми може да се изисква проба от урина, кръв, раневи секрет или храчка за изследване.

При повечето хора ESBL E.coli са безопасни и не се проявяват никакви симптоми. При носителите на ESBL не се налага антибиотично лечение, тъй като лечението може да доведе до повишена резистентност. При тези, които развиват симптоми, включително и симптоми на инфекции на пикочните пътища, при рани, пневмонии или кръвни инфекции, трябва да се прилагат антибиотици. Тъй като тези инфекции могат да бъдат сериозни,  информацията дали пациентът е носител на ESBL E. coli е важна за предписване на най-подходящото лечение.

Сред рисковите фактори за хоспитализираните пациенти са предишно лечение с антибиотици, катетеризации, продължителен престой в болница, влошено общо състояние, престой в интензивно отделение. Рискът за общата популация е нисък. Правилното използване на всички антибиотици е важно за осигуряване на ефективно лечение при необходимост.  

 

Лечение

При здравите носители на ESBL E. coli  не се налага лечение. Антибиотично лечение при ESBL E.coli следва да се прилага ако са налице симптоми на инфекция. Нелекуването на носители на ESBL E.coli подпомага превенцията на резистентност и позволява да се постигне максимален ефект при евентуално наложило се лечение. Носителите могат да се освободят от ESBL E. coli  без никакво лечение. При лечение се разчита на култури и чувствителност на теста. Консултацията с инфекционист е желателна при пациенти със симптоми на инфекция с ESBL E. coli.

 

Мерките  за индивидуална защита включват:

·         Измиване на ръцете след ползване на тоалетна и преди хранене или приготвяне на храна.  

·         Работещите в здравни заведения и посетителите трябва да измиват ръцете си преди и след посещение при пациент, както и преди да помагат в храненето на болен. Ръцете да се мият с антибактериален сапун и/или съдържащ алкохол разтвор за дезинфекция на ръцете. Ръцете да не се плакнат след ползване на дезинфектант.

·         Целият персонал на болничното заведение трябва непременно да измива ръцете си преди и след всеки контакт с болен.

·         При обгрижване на болен да се ползват ръкавици, както и при почистване, след което ръкавиците да се сменят и ръцете да се измиват след всеки пациент.

·         Не се налага носенето на маски. Специално защитно облекло е необходимо само ако има висока степен на заразеност и може да се замърсят работното облекло на персонала и дрехите на семейството на болния.  

·         Почистването и контролирането на инфекциите трябва да се провежда във всички заведения.  

Адаптирано от “За ESBL E.coli”, UK, Даръм  Durham Region Health Department

 

 

АНАЛИЗ: РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

 

Анализ, интерпретация и резултати от провеждане на проект "Профилактика на психосоматични и психически заболявания на деца от рискови групи чрез компютърно ограмотяване и работа в Интернет"

Малина Пецова

 

През 2001 г. в СОУ "Иван Вазов" гр. Плевен стартира проект "Профилактика на психосоматични и психически заболявания на деца от рискови групи чрез компютърно ограмотяване и работа в Интернет"

Целта, заложена в проекта бе да се даде възможност на деца от рискови групи (деца от разделени семейства и от семейства с тежко социално положение) да формират знания и умения за работа с компютър и да работят в компютърна зала под ръководството на специалисти - учители по информатика.

Идеята е, че децата от горепосочените рискови групи в повечето случаи са плахи и тревожни, имат понижена себеоценка. В общуването тези деца са неуверени и некомуникативни, което води до изграждане на неасертивни модели на поведение. Някои от тях са много агресивни, а други са податливи на чуждо влияние и са лесно манипулируеми.

И в двата случая е необходимо да се работи с психолог, който да спечели доверието им и да работи постепенно за по-позитивната им себеоценка. Необходимо да повярват в себе си и да не се чувстват "различни" от другите.

Това може да се реализира като имат достъп до компютри и се научат да работят с тях. В XXI век компютърът навлиза в живота на българското дете, но за съжаление много малко са семействата, които могат да си позволят компютър в дома. Чрез оборудването на зала с лаптопи, децата от рискови групи в СОУ "Иван Вазов" имат възможност да работят в Интернет и така да се чувстват равнопоставени със съучениците си.

За целта проучих и регистрирах 60 деца от рискови групи. 45 от тях бяха от семейства с по един родител, а 15 са в изключително тежко социално положение. При 8 деца от тези случаи и двамата родители са безработни, а на другите 7 работят само бащите с минимално заплащане. Класните ръководители на тези деца изготвиха социална и педагогическа характеристика, като съответно дадоха и насоки за работата с тях. Училищното ръководство осигури базата, необходима за обучението на децата и преподавателите, които ще се занимават с тях.

Работата ми като педагогически съветник в СОУ "Иван Вазов" бе да диагностицирам психичното състояние на децата, отношението им към света и околните, междуличностните им отношения, както и тяхната самооценка.

Предвид възрастовите особености на децата работих с проективни методики и интервюта. Една от проективните методики бе "Омагьосаното семейство". В средата на настоящето столетие рисунките започнаха да се използват за скрити преживявания, конфликти, комплекси и психични разстройства. Те дават особено ценни сведения в детската възраст, където вербализацията е все още недостатъчна за изразяване на психични проблеми, свързани с емоционалната депривация и фрустрационни въздействия на семейната среда. А според психоаналитичното схващане изтласканите в подсъзнанието нагонни и ранни детски конфликти не биха могли да изплуват в съзнанието освен в проектирането им в рисунки, символно участие в съня или грешки в експресивната реч.

Рисуването като проективна тестова методика дава минимум ценни сведения за семейната динамика. Използваната проективна методика "Омагьосаното семейство" на C. Birmau и М.Коs бе приложена на шестдесетте деца.

За хармоничността на едно семейство обикновено се изтъква доминиращата фигура. В случаите, когато бащата играе ролята на активния, на лидер, явяваща се опора и закрилник на другите членове в семейството -- в проективно рисувателния тест неговата фигура е доминиращата. Тя заема централно място и се идентифицира с животно, което притежава сила, явяваща се опора и закрила. В литературата се приема, че 50% от нормалните семейства се проектират по този начин.

В нашето проучване при 40.9% няма доминираща фигура. Бащата доминира само в 28% и е представен повече като централна, но неодушевена фигура - голямо сухо дърво, буреносен облак. Доминиращата майка 11% ( за разлика от нормалните семейства, в които доминира 20%) не и се приписват характерни за майчинството черти. В най-добрия случай тя е планина - голяма и студена. В   80%  децата  са  се   охарактеризирали  като  доминиращи   фигури идентифицират се с лъв, мечка, вълк. Това показва стремежа им да поемат лидерската и охраняваща роля в семейството. В други от рисунките има изобразена фигура на малко животно, растение или неодушевен предмет. Това е подтисканата и недостатъчно активна майка. Или в някои случаи бащата е представен с големи груби размери, изразяващ заплаха или според авторите на теста понякога символизира липсващия баща.

Превръщането в разнообразни неодушевени предмети сочат за прекъснат контакт между членовете на семейството. Не рядко се среща и вкаменелостта - превръщането в скала, което говори за самотност - "психично усамотяване" и изолиране. В един от случаите всички членове в семейството са обединени в един обект голямо и сухо дърво, което се свързва с невъзможността за индивидуална изява на отделните му членове. Понякога детето рисува себе си като; единствено живо същество, което най-добре илюстрира фрустриращата семейна обстановка и прекъснатата емоционална свързаност в семейството.

Едноквостта на всички членове в семейството при омагьосването (според Сумстровска)е израз на хармоничност. Такава хармоничност в моето изследване констатирах в два случая.

Освен проективната методика "Омагьосаното семейство", използвах интервюта, които провеждах периодично във времето с всяко едно от децата. Предвид възрастовата им група (7-10 години), както и психичното им състояние, се сблъсках с някои трудности. На първо място тези деца проявяват силна психична съпротива и недоверие. За това и първата ми задача бе да преодолея защитните механизми на детето. Едва след това прилагах различни експериментални методи, съобразени с конкретната възраст и особеност на детето. Използвах и методиката на Рене Шил. Тя е вербална методика. Чрез нея оценявах вътрешно семейните взаимодействия и съпоставях с резултатите от теста "Омагьосаното семейство".

Резултатите от двете методики се препокриваха. Естествено отчитах факта, че възрастта и различния социален опит правят децата внушаеми и лесни за манипулиране. Понякога е неимоверно трудно да се достигне до истинските им емоции, мисли и чувства. Стигнах до извода, че ако успея да създам атмосфера на игра, няма да се внуши на детето, че трябва да се държи като на изпит. Така се спрях и на проективни методики за разговор, насочен главно към преценяване на цялостното социално приспособяване и източниците на мотивация и динамиката на личността.

Проективната беседа се състои от 2 части по правило самостоятелно прилагани и то във втората част на диагностичната процедура. Първата част представлява "тест с приказка", а втората част - "тест на детския свят". В първата част след уводния мотивиращ разговор детето се вживява в ролята на вълшебник (момчета) и фея (момичета). По време на самата игра, детето съзнателно се самоидентифицира с личност, която е почти неограничено силна. Тя може, както си пожелае, да създава и преобразява света на детето. Тестът улавя някои установки, ценности, евентуално конфликти, в това число и отношението към екзаминатора. В ролята на могъщия герой от приказката детето взема отношение спрямо основни социални групи.

Следва тестът на Zaza (1960), при който на детето се предлага да се идентифицира с някое животно. След това детето продължава да се вживява в ролята на въображаема могъща личност и му се предлага да си избере идентификация с малко дете и накрая се идентифицира с другия пол. Първата част завършва с теста на (81о11 1963) - "Как ти харесва твоето име".

Втората част на ПБ се състои в идентификация с космонавт, посещаващ три планети - добра, лоша и земеподобна. Така детето дооформя започнатия свой образ на отделните "светове".

Следва "тест на трите желания", който се използва с цел да се диагностицират ценностите на детето.

От психологическа гледна точка важни са характеристиките на приказните герои и животните. Пример може да даде с портрета на краля от който се съди за някои от следните установки или потребности: потребност да ръководи и контролира (тези становища са доминантни, а някои и агресивни); необходимост да помага и предпазва другите (проективни становища); необходимост да се показва, да му се възхищават другите (установка за експозиция или ексхибиция).

На базата на гореспоменатите методики, проективната беседа и многото интервюта стигнах до извода, че: Ролята на семейството за личностното изграждане на детето е неоспорима. Добрата му организация задоволява емоционални, духовни и материални потребности на детето и регулира ценностната организация чрез изграждането на подходящи образци, съответстващи на възприетите норми на поведение. Незадоволяването обаче на емоционалната потребност предразполага към негативна позиция и възприемане на отрицателните модели на поведение. Биологично закрепената всеотдайност и емоционална безрезервност на родителите създава чувство за сигурност - важен резерв за соционално утвърждаване на индивида при неговото личностно развитие. А образец на интерпeрсонални взаимоотношения, изградени на базата на взаимно доверие, детето получава най-често в семейството.

Така създадената взаимна необходимост не може да се пренебрегва. Нейното чисто биологично начало при раждането на детето все повече се надстроява и социално преформира. Първоначалната майчина закрила става недостатъчна. Появява се нуждата от авторитета на бащата, чието присъствие засилва чувството за сигурност и опора, а участието на други членове на семейния колектив със съответна ролева позиция допълва представата на детето за интерперсонална взаимност, което подпомага адаптивните му възможности за социално вграждане.

За да расте детето както психическо здраво, така и соматично, е необходимо да бъде отглеждано в здраво семейство, в което то да се чувства разбирано, уважавано и обичано. Само така ще се чувства сигурно и ще изгради модел на асертивно поведение.

Отглеждането на децата при липсата на един или двама родители без да става възможно тяхното пълноценно заместване, се обозначава като депривация. Депривацията е недостатъчност или лишеност от родителска любов, която се явява много често при отсъствие или повишена извънсемейна ангажираност на родителите, която не дава възможност за пълноценен емоционален контакт.

В разделени семейства децата изпитват тъга, страх и повишена тревожност от една страна, и гняв и чувство за вина от друга. Недостатъчния социален опит, както и състоянието им на тревожност правят децата "неволни пощаджии" между двамата родители. Децата не са пощадени, въвлечени са в конфликта. Те се разкъсват между двамата родители и се чувстват раздвоени, тревожни, объркани и подтиснати. Това несъмнено е сериозна психотравма, която детерминира неврозоподобни прояви (повишена раздразнителност, агресивност, негативизъм). Констатира се често и депресивна симптоматика, с мисли за вина.

От всичко това се стига до извода, че децата са предразположени към психосоматични заболявания. Социалните им контакти се нарушават, което води до акцентуации на характера и други негативни последици от поведенчески характер.

Условията в съвременното българско общество са трудни за отглеждането на деца, дори когато родителите са двама. Останалият сам родител е прекалено ангажиран и затруднен материално. Той се "разкъсва" между многочасовия работен ден и задълженията в дома. Няма време да общува с детето, не знае за неговите проблеми, страхове и надежди. Вместо конкретен разговор, диалог, родителите предпочитат да се правят, че нищо не се е случило, чувстват се безсилни да помогнат и подкрепят детето си. А това допълнително задълбочава проблема в семейството.

Материалните затруднения и бедността оказват специфично влияние върху авторитета на родителите. Нарушените взаимоотношения родители деца, отдалечеността, недоверието, ниското самочувствие, рефлектират върху уважението към самите родители. Деца живеещи в условия на бедност са неуверени, объркани, изпитват страх и са зависими. Това се отразява негативно върху тяхната социализация и идентификация, а може да доведе и до девиации и сериозни психосоматични заболявания.

През трите години, в които се обучаваха деца от рискови семейства в компютърна зала се провеждане текущо анкетиране (пр. №1). Чрез него се констатира удовлетворението на децата от компютърното обучение. 100% от анкетираните отговарят утвърдително на въпросите, което говори за положителния ефект от експеримента.

Успоредно с анкетите в текущата оценка децата бяха интервюирани и изследвани с различни психологически въпросници и методики. Резултатите са все по-положителни с всяка следваща година. Забелязва се в 87% от изследваните една по-позитивна самооценка и толерантно отношение към съучениците и учителите.

Постоянният контакт с родителите и класните ръководители довежда до конструктивен резултат. Единодушно стигнахме до извода, че ако децата са унижавани и подигравани, те се научават да унижават и подиграват. А ако към тях се подхожда с агресия, то те копират агресивен модел на поведение.

Съвместно с родителите на изследваните деца стигнахме до извода, че децата се нуждаят от емоционално и физическо подпомагане, което включва:

 •  уважение към децата;

 •  уважение към техните права;

 • уважение към чувствата им

 • подготвеност да отреагираме мигновено на детското  поведение.

Милър казва: "Ние не се нуждаем от книги по психология, за да се научим да уважаваме децата, това от което се нуждаем е ревизия на теориите и практиките на възпитанието". Благодарение на класните ръководители, които подхождат с внимание и обич към децата, както и на родителите, които въпреки трудното ежедневие намират време да общуват и открият страховете и потребностите на децата си; благодарение на обучението в Интернет средата и работата с компютри констатирах следните резултати:

 •   повишаване на успеха в училище

 • толерантност към учители и ученици

 • увереност в собственото "аз"

 • преодоляване на чувството за малоценност и усещане за тревожност и самота

При разговорите ми с децата усетих тяхната себеувереност и желание да се развиват. Те вече умеят да разговарят за това, което са научили в компютърните кабинети. Липсва усещането, че са различни. С усмивка коментират всичко, което са научили за компютрите и Интернет. Децата не са гневни, не се чувстват и неразбрани. Явната агресия и мислите за вина са останали в миналото.

Още много работа е необходима. Нужно е да се работи постоянно за положителна самооценка, да се работи със страховете и бариерите в общуването, трябва да се открият ресурсите им за справяне, за да изграждат и копират асертивния модел на поведение. За да изградят позитивното отношение към света и околните, адекватната им социализация.

Резултатите, постигнати от компютърното обучение до този момент не са малки. Освен всичко тестовете и методиките, доказващи положителния резултат от проекта са важни и детските усмивки, слънчевия поглед и гордо произнесеното - "Аз мога".

За краен резултат потвърждаващ гореспоменатато използвах "Поляризационна самооценъчна скала за агресия и депресивност" (призната за рационализация с № 6048 от 18.10.1989 г.) и (Приложение № 2).

За разлика от възрастните, където депресията рядко се съчетава с дисфоричност и агресия, в детската възраст агресивността е честа проява на депресивната симптоматика. Описана е от H.Kulawik като "фрустрационна агресия", възникваща при психотравмени (фрустрационни) въздействия на социалната среда. Тези въздействия наред с депресивната симптоматика отключват и агресивните прояви.

Поляризационната скала за агресия и депресираност представлява самооценъчен инструмент, включващ 24 айтема, от които половината служат за измерване на агресивността, а другата - на депресията. Айтемите представляват въпроси, съобразени с възрастта на изследваните деца. Необходимо е детето да потвърди с "да", или да отхвърли с "не". Айтемите отнасящи се до агресивността и депресията са зададени разбъркано, но въпросите са взаимно свързани.

Изследвани са 12 деца, от които 7 момичета и 5 момчета на 10 годишна възраст. Резултатите са следните ( Табл.№1). Определено няма прояви на агресивност. Депресивността отсъства, под съмнение се наблюдават един или два депресивни симптома.

Друг психологически тест, който използвах за изследване на самооценката на детето: 75% от изследваните деца показват положителни резултати, което говори за позитивна самооценка. Интерпретацията е, че те живеят в съгласие със себе си, умеят да се контролират добре. Притежават ценни умения да намират изход от трудни ситуации. Имат заучени модели за справяне и не се нуждаят от външна подкрепа. Резултатите от двата гореспоменати теста, интервюирането и резултатите, които изчислих при стартирането на проекта, коренно се различават. Това само по себе си говори за положителен резултат експеримента и за необходимостта деца от рискови семейства да бъдат обучавани в компютърна грамотност.

След проведения курс на обучение децата придобиват редица умения свързани с учебно познавателни и практически дейности, реализиращи се с помощта на компютъра. Те придобиват умения за рисуване (създаване и работа с графични изображения), въвеждане и редактиране на текст (електронна обработка на текст), смятане (решаване на задачи) с помощта на компютъра, създаване и обработка на информация във вид на електронна таблица, представяне на определена тема с помощта на компютъра във вид на мултимедийна презентация. Умеят да създават, да съхраняват, да редактират и отпечатват файлове. Но определено най-голямо е задоволството им, че имат възможност за достъп и работа в Интернет.Това им дава възможност да комуникират със свои връстници на определени теми, да си кореспондират по електронен път, да получават достъп до информация, необходима за учебния процес по други предмети.

По общи наблюдения това обучение довежда до повишаване на самочувствието на тези деца, както и до тяхното по-добро интегриране в училищната среда. Тези деца са щастливи и доволни от това, което са научили в часовете по компютърно обучение по тази програма.

Приложения:

Въпросник за констатиране на удовлетвореността и желанието след седмия  проведен час по компютърна грамотност

Харесва ли Ви да работите с компютър?

Помага ли Ви да запълвате пълноценно свободното си време?

Научихте ли се рисувате и пишете с компютър?

Харесват ли Ви часовете по компютърна грамотност? Чувствате ли се удовлетворени?

Искате ли тези часове да продължат през следващата учебна година?

След отчитане на резултатите става ясно, че 100% от децата отговарят утвърдително на анкетата, което показва положителния резултат от експеримента.

 

Тест №1 (вж.Табл.1)

 

Имаш ли желание понякога да се скараш с твой приятел, съученик или друго дете?  Да / Не

Случва ли ти се да удариш някое дете или да счупиш нещо нарочно без причина? Да / Не

Обичаш ли да дразниш другите? Да / Не

Интересно ли ти е да живееш? Да / Не

Нужен ли си на някой? Да / Не

Случва ли се да измъчваш животни? Да / Не

Обичаш ли да гледаш филми с много бой? Да / Не

Обичаш ли да четеш или слушаш за хора, които се мъчат? Да / Не

Вярваш ли, че доброто ще победи? Да / Не

Радваш ли се, когато надхитриш някого? Да / Не

Мъчно ли ти е? Да / Не 

Ставаш ли лош, когато са лоши с теб? Да/Не

Радваш ли се, когато ти се случи нещо добро? Да/Не

Обичаш ли другите да правят това, което ти наредиш? Да/Не

Мислиш ли, че си много виновен за нещо? Да/Не

Трябва ли да бъдеш наказан за нещо? Да/Не

Другите казват ли, че си послушен? Да/Не

Плаче ли ти се? Да/Не

Много ли си болен? Да/Не

Учи ли ти се? Да/Не

Играе ли ти се? Да/Не 

Когато някой вземе твой любим предмет, сърдиш ли се много? Да/Не

Заслужаваш ли майка ти да те обича? Да / Не

Отвръщаш ли, когато те обиди или удари по-силен от теб? Да / Не

 

Табл.№1

Участници Въпроси Брой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 + -
- - - + + - + - + - - - + - - - - - - + + - + - 8 16
- - - - + - - - + - - - + - - - + - - + + - + + 8 16
- - - + - - - + - - + + - - - - - - + + - + - 7 17
+ - - + + - + - + + + - + + - - + - - + + - + - 13 11
- - - + + - - - + + + + + - + - + - - + + + + - 14 10
- - - + + - - - + + + + - - + - + - - + + + + - 13 11
- - - + - - - - + + + - + - + + + - - + + - + - 11 13
- - - + + - - - + - + - + + - - + - - + + + + - 12 12
- - - + + - - - + - - - + + - + + - - + - - - + 12 12
- - - + + - - - + - - - + - - - + - - + + - + - 8 16
- - - + + - - - + - - - + - - - + - - + + - + - 9 15
- - - + + - - - + + - - + + - - + - - + + - + - 12 12
Брой+ 1 0 0 10 11 0 1 1 12 5 8 3 11 4 3 2 10 4 0 12 12 4 11 2 127 161
Брой- 11 12 12 2 1 12 11 11 0 7 4 9 1 8 9 10 2 8 12 0 0 8 1 10 288

Въпросник за констатиране на удовлетвореността и желанието след 7-мия проведен час

по компютърна грамотност

 1. Харесва ли Ви да работите с компютър?

 2. Помага ли Ви да запълвате пълноценно свободното си време?

 3. Научихте ли се рисувате и пишете с компютър?

 4. Харесват ли Ви часовете по компютърна грамотност? Чувствате ли се удоволевтворени?

 5. Искате ли тези часове да продължат през следващата учебна година?

След отчитане на резултатите става ясно, че 100% от децата отговарят утвърдително на анкетата, което показва положителния резултат от експеримента.

 

ТЕСТ №3

1.  Колко често те терзае мисълта, че не трябвало да кажеш или да направиш нещо?
а)
много често; б) понякога.

2.  Когато общуваш с блестящи и остроумни личности, ти: а)се стараеш да ги победиш в остроумието им; б) не започваш да се състезаваш с тях, а им отдаваш значимото

3.  Избери едно от мненията, което ти е най-близко: а) това, което другите наричат късмет, в действителност е резултат от упорит труд; б) успехите често зависят от щастливо стечение на обстоятелствата; в)в живота не  са толкова важни  целеустремеността и  късмета, колкото присъствието на близък човек до теб, който да те разбере и утеши

4.  Ако ти покажат карикатура, на която си изобразен самият ти: а) ще се разсмееш и ще се зарадваш, че в теб има нещо оригинално; б) ще се опиташ да откриеш нещо смешно в твоя партньор; в) ще се обидиш, но няма да го покажеш.

5.  Ти винаги бързаш и времето не ти стига: а) да; б) не; в) не зная.

6.  Когато избираш парфюм за подарък на приятел, ще купиш: а) парфюм, който ти харесва; б) парфюм, който ще се хареса на приятеля ти; в) парфюм, който скоро са рекламирали по телевизията.

7.  Обичаш ли да си представяш различни ситуации, в които се държиш съвършено различно от това, което си всъщност: а) да; б) не; в) не зная.

8.  Дразниш ли се, когато твои съученици постигат по-големи успехи от теб?

а) да; б) не; в) понякога

9.  Доставя ли те удоволствие да възразяваш на някого?  а) да; б) не; в) не зная.

10.  Кой цвят ти е най-приятен?  а) син; б) жълт ; в)червен.

 

Програма за компютърно обучение на деца в неравностойно социално положение

II клас

1.             Правила за работа в компютърния кабинет. Инструктаж за безопасна работа.

2.   Първа среща с компютъра. Основни понятия- компютър, клавиатура, мишка.

3.  Мишка- бутони, движения.Ози и Лафонтен.

4.  Упражнения върху движение на мишката. Правила за работа с мишка.

5. Графични възможности на компютъра. Работа в средата Paint. Стартиране  и запознаване с основните функции.

6.  Програми за работа с графична информация. Създаване на собствени графични файлове.

7.   Запознаване с инструментите и панелите: фунийка, молив, печат, картинка, запази. Оцветяване на картинки.

8.   Избор на инструмент и цвят от палитрата за рисуване.

9. Избор на фон и оцветяване на затворена област. Използване на инструментите - четка и спрей.

10. Работа с молив , избор на цвят и вид на линия. Съхраняване на готова картина.

11. Самостоятелна работа на тема: "Зима в гората".

12.Изчертаване на права линия, крива линия.

13. Използване на възможностите на Paint за изчертаване на геометрични фигури- квадрат, правоъгълник, кръг, окръжност, многоъгълник.

14. Рязане и местене на част от рисунката.

15. Ротация на обект.

16. Довършване на проекта.Съхраняване с цел да се използва рисунката за коледна картичка или настолен календар, които могат да подарят на свои близки.

17.  Текстова информация. Клавиатура. Запознаване с основни клавиши. АБВ-I ниво

18.  Упражнения. Коледа. АБВ- II ниво. Упражнения за писане.

19.  Текстова информация. Клавиатура.АБВ- II ниво.Работа с мишка.

20.  Запознаване с цифровия блок на клавиатурата.

21.  Самостоятелна работа на тема: „Аз обичам математиката".

22.  Работа с мишка и клавиатура: мултимедийна среда „Червената шапчица".

23.  Избор на настройки на страницата. Редактиране на графично изображение. Подготовка на картинката за печат и отпечатване на графичен файл.

24.       Довършване на рисунката и разпечатване от учениците. Лафонтен и Ози.

25.       Думи- съставяне на думи по определена тематика( цветя, животно, предмети, части от облеклото, цветове, имена и др.) Състезание по двойки за най- голям брой написани думи.

26.  Графично творчество. Картини.

27.  Изработване на мартеница. Съхраняване на проекта.

28.  Довършване на работата от предишния час. Съхраняване и разпечатване. Ози и Лафонтен.

29.  Конкурс за най- оригинална компютърна мартеница. Изложба. Игри по избор. Ози и Лафонтен.

 

Програма за компютърно обучение на деца в неравностойно социално положение

III клас

1.   Нашият компютърен кабинет- запознаване с правилата за вътрешния ред в кабинета.

2.   Работа с мишката- еднократно, двукратно щракване и влачене ( техниката Drag and Drop 3 часа. Ози и Лафонтен

3.    Работа в средата на приложението Paint стартиране и запознаване с основните функции- 3 часа.

4.   Избор на инструменти и цвят от палитрата за рисуване- 2 часа.

5.    Избор на фон и оцветяване на затворена област- 2 часа.

6.     Изчертаване на права и крива линия,  геометрични  фигури- квадрат, правоъгълник, кръг, окръжност, многоъгълник- 3 часа.

7.    Рязане, местене на част от рисунката. Ротация на обект- 3 часа.

8.     Съхраняване на рисунка във файл. Подготовка на рисунка за отпечатване (Print Preview)- 2 часа.

9.     Запознаване с приложението Microsoft Word - 4 часа.

10.  Запознаване с разположението на клавишите на кирилизирана клавиатура (Bulgarian Phonetic)- 2 часа.

11.  Изписване на текст- 10 часа.

12.  Запознаване с действието на клавиша SHIFT. Оформяне на текст в абзаци- 2 часа.

13.  Запознаване с цифровия блок на клавиатурата и блока за местене на курсора в текста- 2 часа.

14.  Маркиране на текст, част от текст (дума, буква, изречение)- 4 часа.

15.  Избор на шрифт, размер и форматиране (Bold, Italic,Underline), подравняване на маркиран текст- 4 часа.

16.  Запознаване с действието на клавиша CAPS LOCK- 2 часа.

17.  Оцветяване на маркиран текст- 2 часа.

18.  Използване на инструментите за копиране и изтриване (CUT, COPY, PASTE)  4 часа.

19.  Самостоятелна работа на тема "Аз, мама и татко" ( изписване на трите имена, адресът, името на училището, домашния адрес и др.)- 4 часа.

20.  Обобщение- 4 часа.

 

Програма за компютърно обучение на деца в неравностойно социално положение

IV клас

1.       Нашият компютърен кабинет-запознаване с правилата за вътрешния ред Графичен редактор
Paint

2.  Зареждане на графичния редактор. Описание на работния екран.

3.Настройка на работния лист.

4.   Работа с цветове. Основни дейности при създаване на изображение

5.  Трансформации на части от изображението. Вмъкване на текст в  изображението. Съхраняване на графичен файл.

6.     Зареждане на графичен файл. Отпечатване на графичен файл.

7. Самостоятелни задания.

9. Текстообработка с компютър. Запознаване с разположението на клавишите на кирилизирана клавиатура - ВС, ВР

10.      Запознаване с елементите на работния екран - 2 часа

11.      Управление. Основни команди.Работа с клавиатурата.- 2 часа 10.Основни структурни единици на текста. - 2 часа

12.  Обобщение. 2 часа

13.  Маркиране на текст и действия с маркиран текст.- 2 часа

14.  Редактиране на документ. - 2 часа

15.  Самостоятелни задания.- 2 часа

16.  Създаване на документ със специално предназначение - молба, автобиография 4 часа

17.  Обобщение - 2 часа

18.  Работа с електронна таблица -10 часа. Проект - учебна програма

19.  Проект - бележник

20.  Проект - календар

21.  Проект - по избор

22.  Компютърна презентация Зареждане на презентационната система. Описание на работния екран. Режими за работа - 2 часа

23.  Създаване на нов слайд - 2 часа

24.  Въвеждане на текст. Изтриване на текстово поле. .

25.  Форматиране на текст -2 часа

26.  Вмъкване на графично изображение - 2 часа. 25.Избиране на дизайн-2 часа

27.  Избиране на цветова схема

28.  Самостоятелни задания.

29.  Вмъкване на ефект при поява на елемент в слайд.

30.  Вмъкване на ефект при смяна на слайдове - 2 часа

31.      Съхраняване на презентация.

32.      Обобщение - 2 часа

33.  Представяне на презентация.

34.      Зареждане на създадена презентация.

35.  Отпечатване на презентация

36.  Запознаване с Интернет. Интернет - адреси.

37.  Електронна поща. Създаване на собствен е-mail.

38.  Работа в Интернет. Разглеждане картички в Интернет. Изпращане на поздравления и картички по електронна поща.

39.      Игри в Интернет. Ориентиране и предвижване в интернет среда.

40.  Интернет срещи с връстници. Детски стаи за разговори.

41.  Изтегляне на информация от Интернет.

42.      Търсене по ключова дума. Търсене на страници на други училища български и чужди/ и осъществяване на контакти със свои връстници.

 

 

Проекти от семинар Габрово - юни 2004 г.

 

Здравно-образователна програма за насърчаване на кърменето

Росица Георгиева, МБАЛ – АД – Габрово, Неонатологично отделение

 

През последните години нараства броя на родилките-първескини, които не желаят по различни причини да кърмят децата си. Част от причините са свързани с увереността на майките в качеството на адаптираните млека. Някои от тях дори споделят мнение, че адаптираните млека превъзхождат майчината кърма и по този начин са по-полезни за техните рожби.

Проектът стартира на 15.08.2004г. и се очаква да завърши през август месец 2005г. Сформиран е екип от три акушерки, работещи в отделението. След информиране на ръководството за целите на проекта и изработване на анкетна карта се проучи степента на информираност сред майките относно предимствата на кърменето. На база резултатите от анкетното проучване е изготвена програма за ежеседмични беседи с родилките – първескини. Изготвени са и нагледни табла за насърчаване на кърменето, които са на разположение на родилките.

В целевата група за една година се очаква да бъдат обхванати 200 родилки, които раждат първата си рожба. По време на престоя в отделението родилките се запознават с предимствата на кърменето, участват в предвидените по програма беседи, получават брошура с нагледни материали. Проекта се оценява въз основа на резултатите от анкетните проучвания преди и след провеждане на програмата. Екипът очаква удовлетвореността на родилките да е значителна и предвид безспорните положителни резултати от програмата да се осъществи нейното продължение – включване на бременни и лекари-акушер-гинеколози от извънболничната помощ.

 

 

Поведение при инфекции, причинени от метацилин резистентен стафилококус ауреус

Ася Стефанова Георгиева, МБАЛ – АД – Габрово, Микробиологична лаборатория

 

Проектът стартира през м. Юли 2004г. Сформиран е екип от завеждащ микробиологична лаборатория, координатора на проекта и биолог. Включени са Неонатологично, Детско и Хирургично отделение на болницата.

След провеждане на анкетно проучване сред посочените по-горе отделения им бе предоставена инструкция за поведение при MRSA. Изработен е и е въведен от януари 2005 г. Скринингов лист за пациенти с изолиран MRSA. За правилното поведение на включените в проекта се предоставиха нагледни материали – табло със стъпки за предпазване от MRSA и листовки за фокусиране върху профилактиката, а не върху лечението. Закупен е и UV – стерилизатор.

Проектът ще бъде завършен и окончателно оценен през месец декември 2005г.

 

 

Намаляване на повишената агресивност сред учениците в помощно училище “Н. Палаузов”, гр. Габрово

Галина Колева

 

През последните години се наблюдава увеличаване на агресивните прояви сред подрастващите. Този факт е налице и в помощно училище “Н. Палаузов” гр. Габрово.

Целта на проекта е чрез психотерапевтична програма в рамките на една учебна година с учениците да се въздейства на 35% от тях и да се намалят агресивните им прояви.

Сформирани са групи по интереси, както и индивидуални занимания с учениците. В програмата са включени провеждане на анкета с учениците - “Какво да направя, за да стана по-добър”, рисуване на открито, както и разговори със семействата на проблемните ученици.

Началото на проекта е през месец ноември 2004г. и предстои да приключи в края на учебната година. Определено се отчита положителното въздействие на планираните мероприятия върху целевата група.

Идеята на екипа, работещ по проекта е той да продължи във времето с цел разширяване на целевата група и постепенно обхващане на повече ученици не само от помощното училище, но и от други училища в гр. Габрово.

 

 

Здравно-образователна програма вза алергените в битовата среда за родителите на алергични деца

Ганка Славчева,  МБАЛ – АД – Габрово, Алергологичен кабинет

 

Алергията е болест на целия организъм. Родителите на алергичните деца не осъзнават същността на проблема-алергия и водят децата си при различни лекари, лекуват ги с различни медикаменти, но малко от тях са информирани, че премахването на алергените на битовата среда би могло до известна степен да облекчи проблема.

Проектът стартира през юли 2004г. и е с продължителност една година. 

Основната цел на проекта е чрез здравно-образователна програма по проблемите на алергените в битовата среда сред родителите на 30 алергични деца, да се намалят усложненията сред 15от тях.

Чрез осигуряване на здравно-просветни материали и специализирана литература по проблема бяха изготвени брошури и постери за онагледяване на обособения за целта кът в алергологичния кабинет.

Екипът по проекта предвижда разширяване на целевата група – всички пациенти преминали през алергологичния кабинет да получават брошури и здравно-образователни книжки по проблемите на алергията.

 

 

Обучителна програма за повишаване на комуникативните умения сред медицински сестри

Нели Тодорова, МБАЛ – Габрово

 

Комуникацията между пациента и медицинската сестра започва от постъпването му в болницата и продължава до неговото изписване, а понякога и след това. Болният човек се нуждае от разнообразна информация – за състоянието си, за изхода от заболяването, за силата на болката, за резултатите от различните изследвания и др. Комуникативните умения на медицинския персонал са от съществено значение за поднасяне на необходимата за болния човек информация.

Проектът е с продължителност шест месеца  - стартира през месец юли 2004г. и приключва края на месец декември 2004г.

Чрез проведена обучителна програма, включваща двудневен семинар и периодични дискусии за повишаване на комуникативните знания и умения сред 28 медицински специалисти в МБАЛ – Габрово с помощта на един преподавател от Дружество по позитивна психотерапия се постигна 32% по-високо ниво на комуникативните знания и умения сред целевата група.

Ефектите от проекта се отчитат не само чрез мнението на преминалите пациенти, но и сред самия персонал, поради което Ръководството на лечебното заведение планира провеждане на обучителната програма и сред лекарите, работещи в МБАЛ – Габрово.

 

 

Намаляване броя на пушещите майки

Д-р Зорница Малинова, МБАЛ – АД – Габрово, Неонатологично отделение

 

В Неонатологично отделение на МБАЛ – АД, гр. Габрово 60% от преминалите родилки през последните три години са пушачки. Факт е липсата на информация сред тях относно вредата от тютюнопушенето за децата им. Една част от тях не са достатъчно убедени в необходимостта от прекратяване на тютюнопушенето.

Проекта предвижда организацията и провеждането на здравно-образователна програма сред 60 родилки-пушачи, с помощта на четирима лекари и 10 акушерки от Неонатологично отделение на болницата. В рамките на шест месеца /от ноември 2004 до април 2005г/ се очаква относителния дял на пушачите да се намали с 25%.

Съгласно плана на действие са осъществени три пъти седмично беседи на тема “Вредите от тютюнопушенето за очакваното дете, за роденото бебе и за самата майка”.

Със съдействието на ХЕИ – Габрово са осигурени нагледни материали и информация за изработването на нагледните табла и брошури по темата.

Оценката на проекта е на база резултатите от анкетно проучване сред целевата група.  На децата на отказалите се от тютюнопушенето майки са раздадени предметни награди.

 

 

Повишаване на информираността сред постъпващите пациенти в урологично отделение за предстоящата оперативна интервенция

Недялка Табакова, МБАЛ – АД, гр. Габрово, Урологично отделение

 

Началото на програмата е през м. август 2004г. и е с продължителност една година.

На територията на Урологично отделение е разкрит информационен кабинет, в който се провеждат консултации с пациентите, на които им предстои оперативна интервенция. На участниците в целевата група се раздават брошури и въпросници.

В резултат на усърдната работа на екипа на Урологично отделение при приблизително 100 оперирани болни е регистриран намален предоперативен стрес. Повишена е информираността на болните, на които предстои оперативна намеса. Те са подготвени психологически за операцията, те са информирани какво предстои да им се направи, какви са евентуалните рискове и изхода от тях. Всичко това допринася до постепенна нагласа на пациента и съответно на неговите близки и засилва доверието в оперативния екип. Пациента се превръща в активен участник в лечебния процес, което е гаранция за благоприятния изход от заболяването.

Една от трудностите при работа с участници е съобразяването с индивидуалните особености на пациентите.

Положителните резултати от проекта мотивират екипа да продължи работата си и след приключването му като целта е дейността на информационния кабинет да стане рутинна практика на отделението.

 

 

Преодоляване на социалната изолация на незрящи деца с множество увреждания

Стефка Пенчева, Съюз на слепите – Габрово

 

Проектът се осъществява със съдействието на Съюз на слепите – гр. Габрово и Сдружение “Деца с увредено зрение”.  Интерес към целите на проекта е проявен и от страна на Институт за социална интеграция – София.

Целта на проекта е чрез ежемесечни съботни срещи със семействата на двадесет незрящи деца с множество увреждания, живущи в гр. Габрово в продължение на една година да бъдат изведени 30% от тях от социална изолация.

Необходимият за целта екип е мултидисциплинарен – състои се от учител по рехабилитация, социален работник, ресурсен учител, както и родители и учители.

Целевата група се сформира на база картотекиране на децата и скрининг – офталмологичен и психосоматичен статус. След закупуване на необходимите материали, за участниците в проекта се организира ежемесечен съботен “купон” за децата под различна форма – партита, моделиране, концерти, срещи с вече интегрирани деца. В заключителната част на всяка среща с целевата група, децата се мотивират с лакомства и награди.

Родителите на децата, включени в целевата група се запознаваха със законодателството, възможностите за обучение на децата в специални и масови учебни заведения по време на ежемесечните работни среши, организирани за тях.

До момента интереса от страна на децата и родителите към целите на проекта е в основата на активното им участие. Очаква се успешното приключване на проекта, реализиране на целта му, както и продължаването му с помощта на Немска хуманитарна организация.

 

 

Програма за обучение и зрителна рехабилитация на незрящи хора с множество увреждания

Пена Йонкова

 

В габровската организация за слепи членуват 215 члена. Приблизително половината от тях са инвалиди първа група с чужда помощ /над 90%/ с множество допълнителни увреждания. Тези незрящи инвалиди живеят в изолация, което с всеки изминал ден ги кара да се чувстват ненужни и безполезни.

Целта на програмата е чрез екип от рехабилитатор, група доброволци и ресурсен учител да се осъществи обучение и зрителна рехабилитация с група от 20 незрящи мъже и жени и да се постигне независимост при 5 от тях с цел преодоляване на изолацията. Програмата е с продължителност една година.

След сформиране на екипа проекта стартира през септември 2004г. С цел определяне на целевата група се проведе картотекиране и анкетиране сред инвалидите с множество увреждания. На база техните възможности и интереси се изработи обучителната програма, включваща мобилност и ориентиране, зрителна рехабилитация, спорт, туризъм и др. Два пъти седмично  с помощта на съответния специалист се провежда обучение по отделните дисциплини.

До момента като ефекти от програмата могат да се отчетат удовлетвореност и активност от страна на участниците както и положителния ефект за техните семейства. Дейностите по проекта определено възвръщат вярата в тези хора и им доказват, че те не са забравени и има смисъл да се живее.

 

 

Надомни алтернативни услуги на самотни възрастни хора с увреждания

Йоана Бонева

 

Проектът стартира през месец юни 2004г. Целта е чрез алтернативни грижи за 10 възрастни самотни хора с увреждания, живущи на територията на гр. Габрово по домовете да се подобри качеството им на живот. След определяне на целевата група и проучване на потребностите им от услуги, по предварително изготвен график се осъществяват домашните посещения. Изготвени са анкетни карти за участниците, които се попълват след извършване на услугата.

На база мненията на анкетираните, отразени в картите се отчита тяхната удовлетвореност от предоставените услуги.

Съществени трудности при реализирането на дейностите се срещат при лоши атмосферни условия, особено при застудяване.

Окончателната оценка на проекта ще се отчете през юни 2005г. чрез  показатели, залегнали в анкетните карти.

 

 

Образователна програма за повишаване на компютърната грамотност на персонала

Нелвена Пенчева, “СБАЛББ –Габрово” – ЕООД

     

Целта на образователната програма е да повиши компютърната грамотност сред 80% от 100 души персонал, работещи в Белодробна болница – Габрово за срок от една година. Проектът стартира през юни 2004г. и предстои да приключи през юни 2005г.

След информиране на ръководството на болницата и проверка чрез тестове на нивото на знанията и уменията на целевата група по информационни технологии се изработи график за провеждане на занятията. Четири пъти месечно със съдействието на лектор от Технически университет – гр. Габрово се извършват теоретични и практически занимания с участниците в проекта. Изработени са листовки за бърз справочник – Microsoft Word, Excel, за използване от целевата група.

Резултатите от програмата се предвижда да бъдат отчетени чрез сравняване на резултатите от тест, проведен преди и след приключване на програмата и проверка компютърните умения на персонала, участвал в програмата.

Екипът предвижда разширяване на програмата като се предвижда обхващане на по-голям брой участници.

 

 

Профилактика на ови и заболяванията на гдп на персонала работещ в белодробна болница – Габрово през есенно-зимния сезон

Донка Георгиева, СБАЛББ-ЕООД, гр. Габрово

 

През есенно-зимния сезон в Белодробна болница- Габрово зачестяват случаите на болни с вирусни пневмонии, което от своя страна е предпоставка за заразяване на персонала на лечебното заведение. Честите отсъствия, в резултат на боледуване на работещите съответно създава затруднения при обгрижването на болните. Целта на проекта е чрез комплексна профилактична програма сред 50 души персонал да се намалят отсъствията, поради заболявания на горните дихателни пътища с 40%.

Проектът стартира през месец юли 2004г. и е с продължителност девет месеца. Профилактичната програма включва осигуряване на хранителни добавки за засилване имунната система и лични предпазни средства за персонала и провеждане на беседи сред тях. Изработени са и отпечатани брошури, предназначени за пациенти с диагноза вирусна пневмония, постъпили на лечение в болницата. Брошурата съдържа информация и съвети за болните, касаещи предпазването на персонала от заразяване.

Програмата се реализира с участието на СБАЛББ – Габрово, Хоспис “Здраве”, аптека “Вита”, ЕТ “Красимира Ангелова”. Идеята на екипа по проекта е профилактичната програма да се прилага ежегодно.

 

 

Адекватно поведение и действия на населението за оказване на помщ/самопомощ/ при травматични инциденти

Димитър Димитров, ЦСПМ – Габрово

 

Проектът стартира през  месец юли 2004г. и се предвижда да приключи през м. юни 2005г. Целевата група включва 300 души работещи и учащи на територията на гр. Габрово. Програмата стартира с анкетно им проучване за установяване нивото на знания сред целевата група за оказване на първа помощ и самопомощ. На база резултатите от анкетата се изготвиха брошури, касаещи различни аспекти на първата помощ – първа помощ при изгаряния в бита и производството, при битови и производствени травми, при пътнотранспортни произшествия, при леки наранявания.  Програмата включва и практически занятия, в реализирането на които участват фелдшер, двама лекари, две училищни медицински сестри и четири специалиста по безопасност на условията на труд и един сътрудник от БЧК.

Целта на проекта е да се повишат знанията и уменията по проблема сред 80% от целевата група. Резултатите ще бъдат отчетени като се сравнят резултатите от анкетни проучвания, проведени в началото и след приключване на проекта.

 

 

Здравно-просветна програма за риска от употребата на наркотици сред учениците от V-то основно училище – гр. Габрово

Радостина Игнатова-Петрова, СБАЛББ – ЕООД, гр. Габрово

 

Според статистически данни 6-7% от употребяващите наркотици на 18-годишна възраст, за първи път са взели наркотик на възраст под 15години. Половината от изследваните лица са започнали от любопитство. Причините, както е известно са комплексни, но една от основните причини е липсата на информация за видовете наркотици, бързото пристрастяване, увреждания, действието и лечението.

Целта на проекта е чрез здравно-образователна програма сред 200 ученици от първи до осми клас в V-то основно училище – гр. Габрово и техните родители в срок от една година да се предотврати употребата на наркотици сред тях. Работният екип по проекта включва токсиколог, психолог и медицинска сестра.

В програмата се предвиждат срещи с родители, учители и ученици с цел информиране за значимостта на проблема, предоставяне на нагледни средства, тематични беседи с целевата група.

Оценката на проекта ще се осъществи чрез отчитане броя на учениците, употребяващи наркотици – при нулева констатация е налице 100% успеваемост на проекта. Предвижда се в края на проекта да се проведе анкетно проучване с цел установяване удовлетвореността  сред целевата група от програмата.

 

 

Програма за повишаване на информираността за туберкулозата сред населението на габровска област

Любка Димитрова, СБАЛББ – ЕООД, Габрово

 

Високата заболеваемост и тежки форми на ТБК в Габровска област са в резултат на некомпетентност и подценяване на проблема от населението, ненавременна или неосъществена специфична имунопрофилактика сред подлежащите контингенти и ненавременно потърсена специализирана медицинска помощ.

Проектът цели чрез профилактично-просветна програма сред населението на Габровска област да се намалят с 25% тежките форми на туберкулоза. Целевата група е населението на възраст над 15 години. Със съдействието на петима лекари-пневмофтизиатри и седем медицински сестри, работещи в Белодробна болница са изработени нагледни материали, осъществени са профилактични прегледи в 18 населени места след активна организаторска и информационна дейност. Организациите, активно участващи в програмата са медиите, Белодробна болница – Габрово, РЦЗ,  Администрацията на регионално ниво, Социални грижи и здравеопазване – гр. Севлиево.

Програмата е с продължителност една година – от началото на юли 2004 до края на юни 2005г. Ефектът от проекта ще се прецени чрез сравняване броя на постъпилите за лечение в Белодробна болница пациенти с тежи форми на ТБК през 2004 и 2005г и чрез сравняване на относителния дял на обхванатите със специфична имунопрофилактика за същите години.

Ръководството на Белодробна болница – Габрово реши проектът  да бъде продължен и ежегодно да се провеждат профилактични прегледи в областта. Идеята се подкрепя и от изключителния интерес от страна на гражданите на Габровска област. 

 

 

Здравно-образователна програма при пациенти с начална хипертония между 40-50-годишна възраст

Веска Пенчева, СБАЛББ – гр. Габрово

 

Проектът е предвиден за една година. Началото на програмата е юни 2004г. Целевата група обхваща 100 хипертоника на възраст между 40 – 50 год., живущи в гр.Габрово. Целта на проекта е в срок от една година да се намалят стойностите на артериалното налягане с 20 пункта, а от там и на хипертониците сред обхванатите лица с 40%.

Програмата предвижда анкетиране на целевата група с цел установяване на познанията им относно изискванията към начина им на живот имайки предвид заболяването им. В екип с лекар-интернист се изработват и предоставят на участниците два вида брошури – за рисковите фактори и за хранителния режим при хипертониците. Периодично се проследяват стойностите на артериалното им налягане. Резултатите от проекта се отчитат чрез отчитане броя на болните с понижено налягане и на база резултатите от анкетното проучване за придобитите знания сред целевата група.

 

 

Здравно-информационна програма за обучение и профилактика на риска за заболяване от хепатит “В” сред персонала на белодробна болница – Габрово

Здравка Футкова, СБАЛББ ЕООД – Габрово

 

      Целта на проекта е чрез здравно-информационна програма за обучение и профилактика относно риска от заразяване с хепатит “В” сред персонал от 100 души на Белодробна болница – Габрово, да не се допускат нови случаи на заразяване в продължение на една година. Програмата стартира през месец септември 2004г.

      След информиране на ръководството на болницата и проучване на нивото на познанията на целевата група относно хепатит “В” с екип от две медицински сестри и лекар са изготвени брошури и разпространени сред обхванатите лица. Изготвен е график за беседи по темата.

      Окончателната оценка на ефекта от програмата ще се осъществи чрез анкетиране на персонала с цел сравняване  нивото на познанията на персонала след реализираните дейности и количествено отчитане на разликата от болни преди стартиране на проекта и след неговата реализация.

 

 

Да дадем живот на годините

Камелия Драгнева, СБАЛББ ЕООД – Габрово

 

Проектът предвижда осъществяването на обучителна програма сред близките на 30 терминално болни от хоспис “Здраве” – Габрово с цел подобряване на качеството им на живот. Екип от пет медицински сестри от хосписа, едри хирург, три медицински сестри от СБАЛББ – Габрово и рехабилитатор организира беседи и изработи индивидуален план за обгрижване и индивидуален рехабилитационна програма на всеки болен, съобразно състоянието му. Осъществени са и консултативни прегледи на обхванатите лица. Сред болните от хосписа се отчете голямо желание за включване в целевата група което наложи обхващането на 42 души, но поради малкия брой участници в екипа не бе възможно на този етап да бъдат включени всички желаещи.

Интерес към програмата и ефектите от нея проявиха Съюз на инвалидите и Социални грижи – Габрово. Предвижда се разширяване на проекта в Габровски регион.

 

 

Здравно-образователна и терапевтична програма за снижаване на рисковете от повторен остър миокарден инфаркт

Катерина Танева, МБАЛ “Д-р Тота Венкова” – Габрово

 

Целта на програмата е намаляване на рехоспитализацията с 20% в интензивно кардиологично отделение на МБАЛ “Д-р Тота Венкова” в срок от една година. Целевата група включва 10 пациента на възраст 50-70 години. Със съдействието на лекар-кардиолог и една медицинска сестра чрез брошури и беседи на преживелите остър миокарден инфаркт се предостави информация относно риска от реинфаркт и съвети за препоръчителен режим, касаещ физическото натоварване и храненето им. Веднъж месечно се реализират прегледи от личен лекар и параклинични изследвания на участниците в целевата група.

Началото на проекта е през месец юли 2004 и се предвижда да приключи за една година. Окончателните резултати от програмата ще бъдат отчетени чрез сравняване честотата на рехоспитализациите на пациентите от целевата група със същият брой пациенти, които са в същата рискова хрупа.

 

 

Повишаване на мотивация на тинейджърите между 14-18 години от Национална Априловска гимназия - Габрово да водят здравословен начин на живот

Недка Атанасова

 

Предвижда се проектът да се осъществи за девет месеца. Началото е м. октомври 2004. Целта на проекта е чрез предоставяне на информация сред целевата група да се осъзнае и направи реална преценка за риска и отговорността на всеки ученик към собственото му здраве. Работната група по проекта включва медицинското лице и психолога, работещи в училището както и двама класни ръководители. Целевата група са 27 учащи от осми клас /14г./ и 28 ученици от девети клас /15г./.

Програмата предвижда лекционен курс на достъпен език по проблемите на злоупотребата с алкохол, тютюнопушенето, наркотиците, здравословното хранене, хигиенни навици на младите хора.

Резултатите от проекта ще бъдат отчетени чрез анкетно проучване с цел установяване промяната на мотивацията сред подрастващите да водят здравословен начин на живот.

 

 

Превенция на рисковите фактори за развитие на остеопороза в ранната детска възраст

Екатерина Боева, ХЕИ – Габрово

 

Проектът обхваща ОДЗ “Калина” и ЦДГ “Светлина” – гр. Трявна и е с продължителност една учебна година.  Съществено значение за превенцията на гръбначните изкривявания в ранната детска възраст е формиране на нагласи у персонала за целенасочена работа с децата, посещаващи детските заведения в гр. Трявна.

След информиране на ръководството ,персонала и родителите за целите на проекта се осъществи анкетно проучване сред персонала с цел установяване на входното им ниво по проблема. Проведе се и тематично обучение на работещите в детските заведения. Относно децата програмата предвижда закалителни процедури, разработване и изпълнение на комплекс от физически упражнения, осигуряване на подходящи храни. С цел популяризиране на извършените дейности се предвиждат публикации по проекта в комбинация с подходящ фотоматериал.

Ефектът от проекта ще бъде установен чрез обективното физикално изследване на децата в началото и в края на програмата.

 

 

Здравно-образователна програма за повишаване информираността на родители и учители относно признаците на анорексия и булимия

Полина Пенчева, ХЕИ – Габрово

 

Проблемът се среща при около 2% от подрастващите на възраст 14 – 18 години, предимно сред момичетата, и се наблюдава тенденция за увеличаване броя на засегнатите. Редица проучвания установяват, че информираността за  анорексията и булимията сред родители и учители не е на нужното ниво.

След изработване на въпросник за оценка знанията на учители и родители по проблема и уведомяване ръководствата на училищата се сформира целевата група – 30 учители, 100 родители и 200 ученика, учащи в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн и Професионална гимназия по туризъм в гр. Габрово. Екип от двама медицински специалиста, двама психолози и един инструктор по здравно възпитание изработи нагледни материали /брошури, CD- записи/ и набор от лекции относно първите симптоми на проблема, значимостта от своевременни мерки при откриването му и съвети за преодоляването му.

Проектът стартира през месец октомври 2004г. и е с продължителност шест месеца. Чрез организирани беседи два пъти месечно, видеопрожекции, консултации с психолог и разпространение на нагледните материали се цели да се постигне повишаване нивото на познания по проблема при 50% от целевата група и увеличаване с 50% на насочените за навременно лечение на новооткритите заболели лица. Резултатите от програмата се отчита чрез сравняване на резултатите от анкетно проучване в началото и края на програмата и отчитане броя на потърсилите специализирана помощ навреме.

 

 

Превенция на гръбначните изкривявания сред 60 ученици от Трето основно училище – Габрово

Светла Гутева, Екатерина Боева, ІІІ-то ОУ, ХЕИ – Габрово

 

Проектът стартира през месец септември 2004г и е предвиден за една учебна година. След информиране ръководството на трето училище са осъществени профилактични консултативни прегледи на децата с цел сформиране на целевата група. На родителските срещи са информирани родителите за резултатите от прегледите и целта на проекта.

Програмата включва разработване на комплекси по лечебна физкултура и провеждането им с 60 ученици от Трето основно училище – Габрово. Организираните занимания са стартирани след осигуряване на необходимите игрални костюми и пособия. Резултатите от проекта ще бъдат отчетени чрез проследяване броя и степента на гръбначните изкривявани сред децата от целевата група след приключване на настоящата и в началото на следващата учебна година.

 

 

Програма за намаляване на агресията сред ученици в средна училищна възраст

Татяна Филипова, СОУ “Отец Паисий” – Габрово

 

През последните години зачестяват травмите сред ученици, потърсили медицинска помощ в резултат на агресивни прояви на техни съученици. Целта на проекта е чрез здравно-образователна програма сред 20 проблемни ученика /момчета и момичета/ да се намали броя на травмите, в резултат на агресивни прояви сред учениците на СОУ “Отец Паисий” с 50%.

Програмата стартира през месец септември 2004г. и се предвижда да приключи за една учебна година. Целевата група се сформира на основата на проведени психологически тестове сред учениците от 5-8 класове и включва 18 деца. Със съдействието на Център по общообразователни услуги при Община – Габрово , психолог и медицински специалист се осъществяват периодично беседи и разговори с целевата група. Сформирана е фокус-група от трима ученика от участниците по проекта с цел прилагане на метода “Връстници обучават връстници”. Мотивацията на включените в програмата лица нараства след провеждането на тренинг-обучение.

Предвижда се проектът да продължи и след приключването му като рутинна дейност на училището с ученици с проява на агресия. Желание за работа и съдействие са изявили ученици, родители, както и училищното настоятелство.

 

 

Подобряване начина на живот на 20 болни преживели инфаркт на миокарда

Десислава Николаева, Функционално отделение, МБАЛ-АД “Д-р Т. Венкова”

 

Смъртността от сърдечно-съдови заболявания в България има неблагоприятна динамика. Нараства смъртността в активна възраст. Причини за тази неблагоприятна тенденция са висока честота на тютюнопушенето, нерационалното хранене, висока честота на хипертония сред българското население и други.

Целта на проекта е чрез здравно-образователна програма сред 20 болни, преживели инфаркт на миокарда,  да се подобри начина на живот на 50% от целевата група. Началото на проекта е август 2004 г. и се предвижда да приключи през август 2005г. В екип от един лекар и три медицински сестри от Функционално отделение на болницата са изработени брошури на достъпен език относно двигателен и хранителен режим на болните след преживян инфаркт на миокарда. От документацията на болните се събират база данни за рисковите фактори – холестерол, хипертония, наднормено тегло, тютюнопушене, алкохол. По време на хоспитализацията, се осъществява наблюдение на болните и им се предоставят нагледни материали, насочени към начина им на живот след преболедуването.

Оценката на проекта ще се осъществи чрез сравняване на данни относно рисковите фактори при постъпването на лицата за лечение и резултатите от амбулаторните им листи от контролните прегледи при личните лекари.

 

 

Програма за профилактика и лечение на остеопороза на медицински сестри на възраст от 40 – 55години от ортопедо-травматологично отделение

Станка Райкова, МБАЛ “Д-р Т. Венкова”

 

Началото на програмата е месец юли 2004г. и е с продължителност една година. Целта на проекта е чрез специализирана програма за профилактика и лечение на остеопорозата да се подобрят резултатите от остеометричните изследвания на десет медицински сестри, работещи в ортопедо-травматологично отделение на болницата. Включените в целевата група са на възраст 40 – 50 години. В екипа по проекта работят един лекар ортопед-травматолог и рехабилитатор.

Ефекта от програмата ще бъдат отчетени чрез сравняване на резултатите от остеометричните изследвания преди и след приключване на проекта.

 

 

Намаляване на стомашни колики в резултат на нездравословното хранене в училище

Пламен Дечев, СОУ “Райчо Каролев” – Габрово

 

Пълноценното хранене на децата е един от най-важните фактори, който обуславя нормалното физическо и психическо развитие и осигурява добра устойчивост на детския организъм спрямо различни инфекции и неблагоприятни въздействия на околната среда.

Програмата е предвидена да се осъществи за учебната 2004/2005г и е с цел намаляване на случаите на стомашни колики при 50% от 100 деца на възраст 11-14години, учащи се в училище “Р. Каролев”. Със съдействието на ръководството на училището и педагогическия персонал е разработен лекционен материал по проблемите на здравословното хранене и нагледни материали. Организирани са видеопрожекции на тема “Хранене”. С цел повишаване интереса сред целевата група се провеждат  занимания извън училище и са определени четири ученика доброволци от участниците за съдействие и подпомагане екипа, работещ по проекта. Съдействие при осъществяване дейностите по проекта оказват МБАЛ – Габрово и общината.

Окончателната оценка на проекта предвижда анкетиране на целевата група в началото и края на програмата с цел установяване нивото на познания по проблемите на здравословното хранене както и отчитане броя на потърсилите медицинска помощ деца по повод стомашни колики в резултат на неправилно хранене.

 

 

Здравно-просветна програма в дружеството на инвалидите – гр. Габрово

Цонка Цветкова

 

Сред членовете от Дружеството на инвалидите – гр. Габрово е налице недостиг на информация по отношение на диетичното хранене. Целта на програмата е да се намалят случаите на усложнения, в резултат на диетични грешки с 20% сред 60 участници в дружеството.

Началото на проекта е септември 2004г. и е с продължителност пет месеца.

Планът  за действие включва лекционен курс относно хранителния режим сред три групи участници – лица с хипертония и сърдечно-съдови заболявания; лица с язвена болест и гастрит и диабетно болни. Предвижда се изработване на примерна диета по дни за един месец за трите групи участници.

Оценката по проекта е осъществена чрез анкетно проучване, насочено към обема на предоставената информация, оценката на програмата като цяло и необходимостта от продължаване на проекта.

 

 

Повишаване на социалната активност на хора с увреждане

Пенка Гатева, Дружество на инвалидите – Габрово

 

Програмата стартира през месец юли 2004г. и се предвижда да приключи през месец юни 2005г.

Основна цел е разнообразяване ежедневието на хората чрез организиране на културно-развлекателни мероприятия и използване на уменията на хората, членуващи в дружеството.

След заседание на дружеството се сформират три групи по интереси и интелектуални възможности – “Бит и култура”, “Младежка секция, Вокална група “Надежда”. Изработени са групови програми за участия и изяви с цел активизиране дейността на участниците и възвръщане на вярата в собствената им значимост. Предвидени са участия в обществени мероприятия, участия в конкурси, екскурзии до близки природни забележителности, срещи с подобри групи от други населени места. Резултатите от проекта се отчитат на база участието на обхванатите лица в организираните мероприятия и желанието им за продължаване на проекта.

 

 

Програма за ограничаване на усложненията от нелекуван хроничен тонзилит

Мая Христова

 

Поради липса на информация много болни не подозират какви са рисковете от нелекуван хроничен тонзилит. Стига се до инвалидизиране на хора в трудоспособна възраст в резултат на тонзили, засегнати от бета-хемолитичен стрептокок. Засягат се също сърце и бъбреци. Най-ефикасното лечение е билатералната тонзилектомия.

Проектът се обсъди с ръководството на УНГ- отделение и се сформира екип от един лекар оториноларинголог и една медицинска сестра, които подготвиха брошура с информация за болни от хроничен тонзилит относно последствията от заболяването им.

Първоначално идеята беше да се отпечатат 100 брошури за болни от МБАЛ “Д-р Тота Венкова” АД, предимно от ревмо-кардиологично отделение, Детско отделение и Нефрологично отделение.

Предвидено бе проектът да завърши през декември 2004 година и да се отчетат резултатите, но поради поради големия интерес, проявен от двама общопрактикуващи лекари, училищни лекарски кабинети и РИОКОЗ Габрово, проектът продължава да се развива, вече финансиран от частни лица.

Критерии за ефективността на проекта е статистическата информация, която ни дава оперативния журнал на УНГ отделение, показващ броя на болните, преминали курс на лечение сравнено с две предходни години. От април 2004 до април 2005 г. броят на пациентите, лекувани от хроничен тонзилит се е повишил с 21% в сравнение с предните 12 месеца, а в сравнение с периода април 2002 – април 2003 – с 29%.

Данните сочат, че проектът е успешен и всички тези хора са предпазени от усложнения и увреждания на вътрешни органи, а други получиха необходима информация при евентуална бъдеща опасност във връзка със заболяването.

Екипът изказва благодарност на Здравна фондация “Драйфус”, “Сдружение за по-добро здраве” и на местните организатори от гр. Габрово за поканата за участие в семинара, за оказаната помощ и най-вече за това, че участието в програмата ги е научило да мислят различно и да повярват в собствените си сили и възможности, за това, че са се почувствали полезни на обществото и за удовлетворението,че са помогнали на някого. Специални благодарности на г-жа Гергана Момова за приятната атмосфера,което внесе в групата по време на обучението в комуникативни възможности, където създадената приятелска атмосфера ги е мотивирала за работа.

 

 

Информационна програма за предимствата на ендоскопската хирургия

Искра Колева

 

Във връзка с проекта до момента са извършени следните дейности: провеждат се беседи с всички показани за лапароскопско лечение пациенти от хирургично и гинекологично отделение, изготвени са информационно-образователни брошури, видео касети и компакт дискове с различни видове хирургични и гинекологични операции, направени в МБАЛ-гр. Габрово. На всички оперирани по този метод пациенти са раздадени анкетни листи, в които те отбелязват своето мнение относно операцията.

До април 2005 година резултатите са следните:

•         Брой оперирани пациенти до момента на стартиране на проекта
(01.01.2004 г. - 30.05.2004 г.) - 28

•         Брой оперирани пациенти от началото на проекта до този момент
(01.06.2004 г.-30.04.2005 г.) - 104.

Според анкетните листи за оценка нивото на удоволетвореност от избора на този вид операция удовлетворени са 88 пациенти (84,61%), а неудовлетворени – 4 (3,84%). Не са посочили отговор 12 пациенти (11,53%).

 

 

Програма за управление на ЕSBL-продуциращи бактерии

Нона Реджова Димитрова

 

До 29.04. 2005 г. по проекта е извършено следното:

 •   информирани са ръководството на МБАЛ - Габрово, ръководителя на Микробиологична лаборатория и Завеждащите  на отделения по хирургия, ортопедия и реанимация за целите на програмата;

 • проведен е колегиум от Завеждащия Микробиологична лаборатория със завеждащите на рисковите отделения за изясняване на инфекциите, асоциирани с ЕSBL продуциращи грам-отрицателни бактерии, както и рисковите фактори за инфекция с тези микроорганизми;.

 • обсъдена бе антибиотичната политика на засегнатите отделения преди стартиране на програмата;

 • преразгледаха се дезинфекционните процедури в тези отделения и се инструктира медицинския персонал за поведение при такива инфекции;

 • обучен бе персонала на Микробиологична лаборатория за откриване на ЕSBL;

 • отпечатаха се брошури за мониторираните отделения.

 • осъществява се текущ лабораторен надзор за откриване на ЕSBL -продуценти и незабавно информиране на отделенията;

 • контролира се антимикробната терапия в рисковите отделения.