Спонсорирано от:      Dreyfus Health Foundation

DHF, 205 East 64 Street, Suite 404

New York, NY 10021

E-mail: Postmaster@thf.org

http://www.thf.org

       Fax #  212-371-2776


 

 

Съдържание

 

Новини

PSBH News

MEDLINE INFORMATION: LOWERING THE AGE FOR ROUTINE INFLUENZA VACCINATION TO 50 YEARS: AAFP LEADS THE NATION IN INFLUENZA VACCINE POLICY

ПРЕГЛЕД: Консултация и терапевтични подходи при жени в менопауза

Завършени проекти по програма “Плевенска инициатива”

Completed Projects of the Pleven Initiative

Проекти в ход по програма "Плевенска инициатива"

Active Projects of the pleven initiative

 

Новини

 

Семинар "Превенция на наркоманиите" по програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” – Варна, 12-14 май, 2000

 

     През декември 1999 година Българската асоциация за регионално развитие и клуб “Отворено общество” – Плевен организираха семинар, на който представители на Националната здравно-осигурителна каса и членове на клубове "Отворено общество" обсъдиха възможности неправителствените организации да подпомогнат здравната реформа. По време на дискусиите беше представена програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве” на Здравна фондация “Драйфус” в България. Месец по-късно Гражданско сдружение за борба с наркоманиите – Варна направи предложение във Варна да се проведе семинар по превенция на наркоманиите. Асоциацията е сериозно загрижена от бързото нарастване на броя на подрастващите във Варна, които експериментират или злоупотребяват с наркотични вещества.

     Г-жа Марина Чолакова, президент на Inner Wheel Клуб във Варна и г-жа Светлана Коева, директор на Център за превенция на наркоманиите организираха семинара, за което получиха активно съдействие от страна на Община Варна да обединят действията на много организации в града, които работят по проблемите на наркоманиите. Всички – и организатори, и участници  са убедени, че решаването на проблемите, отнасящи се до наркоманиите сред подрастващите изисква обединяването на усилията на медицинските и социалните работници, на родителите, местните медии, неправителствените организации, училищните власти и общината. Организаторите получиха и подкрепата на Катедрата по психиатрия и Медицинска психология, които предварително въведоха участниците в медицинските аспекти по проблемите на наркоманиите.

     Семинарът бе проведен в сградата на Община Варна. Участниците в семинара бяха приветствани от доц. Борис Корновски, заместник кмет на Варна, и от проф. Красимир Методиев – президент на Международната медицинска асоциация.

     Проблемите, свързани със употребата и злоупотребата с наркотици сред подрастващите във Варна, един от най-засегнатите градове, бяха представени от доц. Георги Попов.

Доц. Мария Александрова представи дейността по програмата за превенция на наркоманиите в Плевенски региони резултатите от нея до момента.

     Със съдействието на фасилитатори по програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве” на Фондация “Драйфус” доц. Мария Александрова, д-р Явор Иванов, д-р Камен Каменов и г-жа Янка Цветанова участниците – представители на различни организации, разработиха 21 индивидуални проекта:

 

     Предпазване от първична употреба на ПАВ на деца от началните класове от езиковите училища чрез създаване на група за актьорско майсторство - Милена Пеева и Нели Братоева

Намаляване на тютюнопушенето сред студентите от Медицински колеж - Варна  - д-р Темнялов

     Повишаване на чувствителността на родителите относно експериментиране от децата им с ПАВ извън дома без родителски контрол - Гергана Момова

     Програма за обмен на игли и спринцовки с цел намаляване на броя на случаите на хепатит В и С и БППП сред наркоманите - Дирекция “Здравеопазване и социални дейности” - Общ. Варна

     Осигуряване на медицинска и психологическа помощ за скитащи наркомани за намаляване на броя на заразените от хепатит и БППП - Обществен съвет за превенция на наркоманиите - гр. Варна

     Адаптиране на нормативната база, уреждаща проблемите по превенция на наркоманиите - Александър Асенов

     Повишаване на нивото на информираност сред учители и социални работници от град Варна по проблемите на наркоманиите за 1 година - Петромила Атанасова

     Групова терапия за лишени от свобода с наркоманни зависимости - Атанаска Стоянова

     Психологична програма за превенция на наркоманиите сред  срочнослужещите във поделенията на ВМС - гарнизон Варна - Меглена Дерешева

     Даване на начални познания за наркотичните вещества и вредата от тях на деца / 7 - 11 год./ - Красимира Шидерова и  Евгения Колева, Сдружение “Красив свят” - Варна

     Образователна програма сред ученици на 12-18 годишна възраст в три училища за предотвратяване и намаляване на употребата на наркотични вещества  - Светлана Симеонова и Албена Русева, Сдружение “Красив свят” - Варна

     Здравно-образователна програма за деца /12-18 г./ и родителите им за превенция на наркоманиите - Марина Чолакова, Inner Wheel Клуб - Варна

     Обучение на неформални лидери за оказване на помощ на връстниците им по проблемите на наркоманиите - Илиян Ризов

     Психокоригираща програма за ученици с рисково асоциално поведение - Яни Любомиров

     Социална програма за превенция на наркомании и СПИН в СОУ “Яворов” - гр. Варна - Магдалена Савова

     Повишаване на информираността на обществеността във Варна по проблемите на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества - Кремена Кръстева

     Здравно-образователна програма за 150 деца от кв. “Христо Ботев” за вредата от употребата на психоактивни вещества - Фидан Асенов

     Организиране на клуб “Свободна младежка територия” за подпомагане на младежите при решаване на проблемите на възрастта - Румяна Иванова

     Обучителна програма за изграждане на умения за отказ при предлагане на наркотици при 10-14 годишни деца - Светла Коева

     Повишаване нивото на информираност сред родителите на учениците I-XII кл. в гр.Варна по отношение характеристики на психоактивните вещества,употреба, зависимост, последици - Бисерка Алексиева

     Проект за здравно-образователна работа с ученици от V-те класове от три Варненски училища, участващи в ЕМУУЗ по превенция на наркоманиите през учебната 2000/2001 година – д-р Елена Генева

 

     През септември Центърът за превенция на наркоманиите ще покани изложбата “Заедно против дрогата“ на Плевенския музей, която може да бъде посетена от всички ученици.

     Първият семинар за проследяване на работата по проектите ще се проведе през октомври 2000.

 

 

Семинар за проследяване на работата по проекти от “Плевенска инициатива” на програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве”

 

     Семинарът, в който участваха координатори на проекти, разработени по време на семинар през март 1999 година се проведе в Плевен на 3 юни. В работата по групи участваха д-р Ян Соботка (Полша), г-жа Виорика Олару и г-жа Вероана Радукану (Румъния) и българските фасилитатори доц. Мария Александрова, д-р Явор Иванов и г-жа Янка Цветанова.

     За участие бяха поканени и г-жа Марина Чолакова, г-жа Светлана Коева е г-жа Гергана Момова от Варна. Те работиха в група, където няколко от обсъдените проекти бяха свързани с регионалната програма за превенция на наркоманиите.   Обсъдено бе текущото състояния на проектите. По време на пленарното заседание в края на семинара пролича и добро сътрудничество както между ръководителите на отделни проекти, целящи решаването на сходни проблеми, така и по-съдействие на местните административни структури в реализирането на проектите по програмата. Добро е и сътрудничеството с местните медии – преса, телевизия.

     Добър пример за това е работата по проекти в ХЕИ – Плевен. Още през 1995 година беше реализиран проект на д-р Йорданка Евстатиева за ограничаване на тютюнопушенето сред подрастващи. В следващите години бяха реализирани други проекти – “Оптимизиране на семейната и училищна среда за предотвратяване на неврози в детска възраст” (д-р Мариела Генова), “Здравно-просветна програма за предпазване от СПИН (д-р Ирина Джикова). Четири нови проекта  рамките на “Плевенска инициатива” стартираха д-р Генова,и д-р Джикова, д-р Бошнакова и д-р Виткова. Работата по тях бе представена на пресконференции с журналисти от Плевен. С целите и задачите на проектите са запознати и ръководствата на редица учебни заведения, в които се провеждат мероприятия по проектите.

     Снимки и статии, отразяващи програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве”  в Плевен се публикуват редовно и във вестник “Посредник”. В коректно поднесени материали г-ца Комаревска запознава читателите с резултатите от работата по редица завършени и действащи проекти.

 

     В този брой ще намерите информация за завършени и действащи проекти от “Плевенска инициатива” на програмата “Решаване на проблеми за по-добро здраве”.

    

 

Предстоящо до края на 2000 година:

 

Плевен, 4 октомври

“Плевенска инициатива” – семинар за проследяване на работата по проекти

Габрово,  6-8 октомври

“Габровска инициатива” семинар по програма “Решаване на проблеми за по-добро здраве”

Варна, 24 октомври

Семинар за проследяване на работата по проекти за борба с наркоманиите

Плевен, 26 октомври

Семинар за проследяване на работата по проекти от семинари с медицински сестри

Русе, 28 октомври

“Инициатива Русе – Гюргево” - семинар за проследяване на работата по проекти

 

 

PSBH News

 

Anti-Drug Abuse PSBH Workshop – Varna, May 12-14, 2000

 

In December 1999, a workshop was organized by the Bulgarian Association for Regional Development and the Open Society Club in Pleven. Representatives of the National Health Insurance Fund and members of Open Society Clubs discussed how NGOs could contribute to forthcoming reforms in the health system. During the discussions, the Bulgarian PSBH program of the Dreyfus Health Foundation was presented, and a month later the Anti-Drug Association in Varna submitted a proposal for a PSBH workshop in Varna on Prevention of Drug Use and Abuse. The association is seriously concerned with the rapid increase of adolescent drug use and abuse in Varna (population 350 thousand).

Mrs. Marina Cholakova, President of the Inner Wheel Club in Varna, and Mrs. Svetlana Koeva, Director of the Center for Prevention of Drug Use and Abuse put a lot of efforts in organizing the workshop. They got all the support they needed from the Municipality of Varna to bring together organizations and people working on problems of the young population in the region. Their firm belief is that that solving the problem of drug abuse among the young population requires the united efforts of medical and social services, parents, local media, NGOs, school authorities and local government. The Department of Psychiatry and Medical Psychology of the Medical University – Varna assisted the organizers to introduce participants in the medical aspect of drug use and abuse.

The workshop was held on the premises of the City Council of Varna. On the first day, the participants were addressed by Assoc. Prof. Boris Kornovski, Deputy Mayor of Varna, and by Prof. Krassimir Metodiev, President of the Bulgarian Branch of the International Medical Association.  Assoc. Prof. Georgi Popov presented the problems of drug use and abuse problems in Varna – one of the towns most severely affected in Bulgaria, and Assoc. Maria Alexandrova presented the activities and results achieved so far by the adolescent drug abuse program in the Pleven region.

The participants, who represented various organizations, worked on their plans of action with the team of Bulgarian facilitators - Assoc. Prof. Maria Alexandrova, Dr. Yavor Ivanov, Dr. Kamen Kamenov and Mrs. Yanka Tzvetanova. Twenty-one plans of action were developed after the methodology of PSBH:

 

1. Prevention of primary drug use in elementary school children by involving them in a drama circle – Mrs. Milena Peeva and Mrs. Nelly Bratoeva

2. Reduction of smoking rates in student nurses in the College of Nursing in Varna – Dr. Nickolay Temnyalov

3. Raising the awareness of parents to the issue of their children experimenting with drugs  outside the family – Mrs. Gergana Momova

4. A program to reduce the number of drug users  infected with hepatitis В and С, and STDs by providing a program to prevent them from sharing needles – Directory of Health and Social Programs, Municipality of Varna

5. Providing medical and social assistance for homeless drug abusers – Varna Association for Drug Abuse Prevention

6. Adapting local legislation on issues of drug abuse – Mr. Alexander Assenov

7. Raising the level of knowledge of drug abuse related issues among school teachers and social workers in Varna – Mrs. Petromila Atanassova

8. Group therapy for drug addicted prisoners – Mrs. Atanaska Stoyanova

9. Psychological help for prevention of drug abuse among soldiers in the Varna garrison  - Mrs. Meglena Deresheva

10. Health education on drug use for children aged 7-11 – Mrs. Krassimira Shiderova and Mrs. Evgenia Koleva

11. Health education on the harmful effect of drugs for children aged 12-18 in three schools in Varna – Mrs. Svetlana Simeonova, Mrs. Albena Rouseva

12. Health education on drug use and abuse for parents and 12-18 year-olds – Mrs. Marina Cholakova, Inner Wheel Club – Varna President

13. Training group leaders for peer education programs on drug abuse  - Mr. Ilian Rizov

14. Psychological counseling and corrective program for children with risk behavior – Dr. Yani Lyubomirov

15. A social program for drug abuse and HIV prevention in a high school – Mrs. Magdalena Savova

16. Providing more information for the citizens of Varna on problems related to drug abuse – Mrs. Kremena Krasteva

17. Health education for 150 children on the harmful effect of psychoactive substances – Mr. Fidan Assenov

18. Organizing a club “Free Youth territory” to support adolescents solve age-related problems – Mrs. Roumyana Ivanova

19. A training program for children aged 10-154 to resist drugs offered by drug dealers – Mrs. Svetlana Koeva

20. An educational program for parents on psychoactive drugs, drug use and abuse, addiction and consequences – Mrs. Biserka Alexieva

21. Health education on the problems of drug use and abuse for children aged 11-12 in three schools in Varna -  Dr. Elena Geneva

 

 

In September, the Center for Prevention of Drug Addiction will invite the “Together Against Drugs” exhibition of the Pleven Museum of Natural History to Varna. All middle- and high school students in Varna will have a chance to visit it.

The first follow-up workshop is scheduled for October 2000.

 

Pleven Initiative Follow-up Workshop- Pleven, June 3rd, 2000

 

A follow-up workshop was held in Pleven, attended by participants in the Pleven Initiative Workshop of the PSBH program (March, 1999). They worked in three groups with Dr. Jan Sobotka (Poland), Mrs. Viorica Olaru and Mrs. Veroana Raducanu (Romania), and the Bulgarian facilitators Assoc. Prof. Maria Alexandrova, Dr. Yavor Ivanov and Mrs. Yanka Tzvetanova.

Mrs. Marina Cholokova, Mrs. Svetlana Koeva and Mrs. Gergana Momova from Varna also attended the workshop. They worked in a group where several of the projects discussed were related to drug abuse prevention, and could learn from the experience of the PSBH program in Pleven.

Participants reported on the progress of projects that were implemented after the workshop. During the plenary session at the end of the workshop, the results reported showed good collaboration between project leaders, better support from local authorities as compared to previous years, fruitful collaboration between the PSBH program and the local media.

A good example is the work done by project leaders from the Hygiene&Epidemiology Center in Pleven. In 1995, Dr. Yordanka Evstatieva implemented a project aiming at reducing smoking among schoolchildren. During the following years, two more projects were implemented: Optimizing family and school psychological environment to reduce the rate of childhood neuroses (Dr. Mariela Genova) and Education on HIV (Dr. Irina Djikova). Dr. Genova, Dr. Vitkova, Dr. Djikova and Dr. Boshnakova started four new projects after the Pleven Initiative workshop in 1999. The projects were presented at a press conference with the local media. The project coordinators also presented the goals of their projects to the authorities of schools and the college for primary school teachers in Pleven.

Photos and articles on PSBH program and projects are regularly published in a local newspaper “Posrednik”. The materials Ms. Komarevska prepares provide the readers of this popular newspaper with information on many active and completed projects.

 

 

Forthcoming in 2000:

 

·    October 4th , Pleven

Follow-up meeting of the Pleven Initiative

 

·    October 6 –8th, Gabrovo

Gabrovo Initiative of the Problem Solving for Better Health Program

 

·    October 24th, Varna

Follow-up Drug Abuse Prevention PSBH workshop

 

·    October 26th, Pleven

PSBH  Follow-up workshop for nurses

 

·    October 28th, Rouse

Follow-up meeting of Rouse - Giurgiu Initiative

 

 

MEDLINE INFORMATION

 

LOWERING THE AGE FOR ROUTINE INFLUENZA VACCINATION TO 50 YEARS: AAFP LEADS THE NATION IN INFLUENZA VACCINE POLICY

 

Am Fam Physician. American Family Physician, November 1, 1999

 

     Авторите излагат доводи да се намали препоръчителната възраст за ежегодна ваксинация против грип на 50 години. Американската академия по фамилна медицина прави тази препоръка на базата на обстойни проучвания, като изтъква и икономическия ефект от ваксинацията.

 

The American Academy of Family Physicians now recommends that all persons 50 years of age and older receive an annual influenza vaccination, because the rates of morbidity and mortality associated with influenza are high and vaccination is cost-effective. Reasons for lowering the recommended age for routine vaccination from 65 to 50 years of age include reductions in office visits, hospitalizations, time taken off work and associated costs. In working adults 18 to 64 years of age, the cost savings were estimated at $46.85 per person vaccinated. Furthermore, the fatality rate from influenza begins to rise at age 45 and is highest in persons with multiple chronic medical conditions. As in the past, recommendations target persons at high risk for complications, such as those with cardiac disease, lung disease and diabetes, as well as health care workers and residents of nursing homes. Severe allergy to eggs is a contraindication to influenza vaccination.

(Am Fam Physician 1999;60:2061-70.)

 

Influenza outbreaks of varying severity occur every winter. In recent U.S. influenza epidemics, about 20,000 deaths were estimated to be associated with influenza. The rate climbed to more than 40,000 excess deaths in selected epidemics. Furthermore, during some epidemics of influenza type A, there have been approximately 172,000 extra hospitalizations associated with influenza and pneumonia. The cost of a severe influenza epidemic in the United States has been estimated to be almost $12 billion. Influenza outbreaks strain the health care system. In 1989, 11 percent of office visits to family physicians during the peak of the influenza season were for influenza-like illness.

 

 Significance of High-Risk Conditions and Age on Influenza Morbidity 

 

The fatality rate from influenza begins to rise in mid-life (about 45 years of age) and is highest in persons who have chronic medical conditions, such as chronic obstructive lung disease, cardiovascular disease and diabetes mellitus. The elderly, partly because of their high rate of chronic medical conditions, are the population with the highest age-specific case-fatality rate from influenza and suffer most of the deaths associated with influenza. However, influenza has a higher case-fatality rate in middle-aged persons with chronic medical conditions than in persons about 65 years of age who are well.

 

Hospitalization rates are also highest in persons with high-risk medical conditions and in the elderly. Persons 65 years of age and older accounted for 35 to 46 percent of hospitalizations for influenza-like illness and for 9 to 10 percent of office visits for influenza-like illness.

Many persons have an underlying medical condition that places them at high risk for complications from influenza. Data from the 1995 National Health Interview Survey show that 24 percent of patients 50 through 64 years of age have such an underlying medical condition (unpublished data, Centers for Disease Control and Prevention [CDC]). The incidence of such conditions increases with age.

 

EFFICACY IN HEALTHY ADULTS UNDER 65 YEARS OF AGE

 

Because influenza rarely causes death in healthy persons under 65 years of age, the outcomes are based on morbidity indexes such as illness, lost work time and physician visits. When there is a good match between vaccine and circulating viruses, influenza vaccine has been shown to prevent illness in approximately 70 to 90 percent of healthy persons less than 65 years of age.(n1) When the match between vaccine and circulating virus is poor, efficacy is less. A study of working adults 18 to 64 years of age found that influenza vaccination reduced episodes of upper respiratory illness by 25 percent (105 versus 140 episodes per 100 subjects; the number needed to treat to prevent one upper respiratory illness was 2.9); reduced the amount of sick leave taken from work associated with upper respiratory illness by 43 percent (70 versus 122 days per 100 subjects); and reduced visits to physicians’ offices for upper respiratory illness by 44 percent (31 versus 55 visits per 100 subjects; the number needed to treat was 4.2 to prevent one physician visit).

 

EFFICACY IN ELDERLY ADULTS

 

Elderly persons and those with certain chronic diseases may develop lower postvaccination antibody titers than healthy young adults. However, even if influenza develops despite vaccination, the vaccine lowers the risk of severe disease and complications. This is true for elderly persons living in nursing homes and for those living in the community. Among elderly persons residing in nursing homes, influenza vaccine can be 50 to 60 percent effective in preventing hospitalization and pneumonia, and 80 percent effective in preventing death, even though its efficacy in preventing influenza illness may be in the range of 30 to 40 percent.(n1) Furthermore, in one study, influenza vaccination resulted in a 37 percent reduction in hospitalization associated with congestive heart failure and was 54 percent effective in reducing mortality from all causes.

 

Cost-Effectiveness of Influenza Vaccine 

 

In noninstitutionalized elderly adults, it has been documented that influenza vaccination reduced the costs of hospitalization associated with acute and chronic respiratory disease and congestive heart failure, and resulted in a direct savings of $117 per person vaccinated per year. In working adults 18 to 64 years of age, the cost savings were estimated at $46.85 per person vaccinated.

 

Limitations of a High-Risk Strategy for Adults 50 to 64 Years of Age

 

Although many persons 50 to 64 years of age have high-risk conditions such as asthma, diabetes mellitus or heart disease, a minority are vaccinated despite recommendations supporting vaccination from the American Academy of Family Physicians (AAFP), the CDC and other groups. In fact, data from the 1995 National Health Interview Survey show that only 38 percent of those 50 through 64 years of age who were at high risk for complications from influenza were vaccinated.(n8) Manual or computerized reminder systems based on high-risk conditions are more difficult to implement than those based on age. Many persons with a high-risk condition do not know that they have a high-risk condition. High-risk vaccination strategies for other immunizations have had limited success.

 

Indications for Influenza Vaccine

 

In 1999, the AAFP lowered the age recommendation for routine influenza vaccination and, to the author’s knowledge, it is the first national organization to do so. The AAFP now recommends that all persons aged 50 years and older receive an annual influenza vaccination. In the event of a vaccine shortage, persons with high-risk conditions and the elderly should receive the first priority for vaccination. Physicians may require time and resources to incorporate this new vaccination effort into practice.

 

Influenza vaccine continues to be recommended for patients who are six months of age and older with chronic pulmonary, cardiovascular, renal, metabolic or immunosuppressive diseases. Because the target groups for influenza and pneumococcal vaccines overlap, providers should assess the need for pneumococcal vaccination when administering influenza vaccine to high-risk persons.

 

Persons who are in contact with chronically ill patients, such as health care providers and home care providers, should receive influenza vaccine yearly so that they are not a source of transmission. To reduce transmission in crowded environments, residents of nursing homes and other chronic care facilities should be immunized.

 

Administration of Influenza Vaccine

 

Beginning each September, when vaccine for the upcoming influenza season becomes available, persons at high risk who visit physicians should be offered influenza vaccine so that vaccination opportunities are not missed. The optimal time for organized vaccination campaigns for persons in high-risk groups is usually from October through mid-November.

 

Inactivated influenza vaccine is administered by intramuscular injection. Influenza vaccine can be administered simultaneously—but at different injection sites—with pneumococcal vaccine or routine childhood vaccines.

 

Administration of influenza vaccine to children is more complex. Children who receive inactivated influenza vaccine should be given a split virus vaccine because it has fewer adverse reactions than inactivated whole virus vaccines. Previously unvaccinated children less than nine years of age should receive two doses at least one month apart in the first year that they receive inactivated influenza vaccine. The correct dosage varies by age. Inactivated influenza vaccine is not recommended for use in infants younger than six months of age.

 

Contraindications and Adverse Reactions

 

The main contraindication to influenza vaccine is anaphylactic reaction to eggs or other vaccine components. Persons who can eat eggs without experiencing a reaction generally can be vaccinated. Skin testing can help differentiate those who have a true immediate hypersensitivity reaction to egg protein from those who do not. A protocol is available for vaccination of persons who have a true allergy to egg protein yet need influenza vaccine because of high-risk conditions.(n9) This protocol should be used only in a setting where emergency equipment is available.(n9)

 

Influenza vaccine contains small amounts of thimerosal, a mercurial antibacterial agent that acts as a preservative. Severe allergy to this component is rare. Because influenza vaccine is given to persons who are six months of age and older, and because the concerns about thimerosal are based on young infants with relatively small body weights, influenza vaccines containing thimerosal continue to be recommended. Allergy to duck dander or duck meat is not a contraindication. Influenza vaccination should be delayed in persons with an acute febrile illness. A person who has a contraindication to influenza vaccine may be a candidate for prophylaxis with amantadine (Symmetrel) or rimantadine (Flumadine).

 

Possible adverse events associated with influenza vaccine include local reactions at the injection site such as soreness and, occasionally, fever and myalgia. Because the influenza vaccine is not a live vaccine, it cannot cause influenza. The current vaccines are considerably purer than vaccines produced before 1968 and cause far fewer adverse events. From October 1976 through January 1977, a vaccine containing influenza A/New Jersey was associated with Guillain-Barre syndromel(n10); the attributable risk was estimated at 8.8 cases per 1 million vaccinations. Studies since the use of the 1976 swine influenza vaccine are mixed, depending on the year, with some years not showing an increased risk and others suggesting a slight increase. If influenza vaccine increases the risk of Guillain-Barre syndrome, the risk is quite small, on the order of one to two additional cases per 1 million persons vaccinated. There is good evidence that a number of infectious diseases, particularly Campylobacter jejuni, Mycoplasma pneumoniae, cytomegalovirus and Epstein-Barr virus provoke Guillain-Barre syndrome.

 

Address correspondence to Richard K. Zimmerman, M.D., M.P.H., Department of Family Medicine and Clinical Epidemiology, University of Pittsburgh, M-200 Scaife Hall, Pittsburgh, PA 15261.

[*]—Because of their decreased potential for causing febrile reactions, only split virus vaccines should be used in children. These vaccines may be labeled as “split,” “subvirion” or “purified surface antigen” vaccines.

 

[A]—Two doses should be administered at least one month apart in children less than 9 years of age who are receiving influenza vaccine for the first time.

 

 REFERENCES 

 

(n1.) Centers for Disease Control and Prevention. Prevention and control of influenza: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1999;48(RR-4): 1-28.

 

(n2.) Barker WH. Excess pneumonia and influenza associated hospitalization during influenza epidemics in the United States, 1970-78. Am J Public Health 1986;76:761-5.

 

(n3.) Williams WW, Hickson MA, Kane MA, Kendal AP, Spika JS, Hinman AR. Immunization policies and vaccine coverage among adults. The risk for missed opportunities. Ann Intern Med 1988;108:616-25 [Published erratum in Ann Intern Med 1988; 109:348].

 

(n4.) Chapman LE, Tipple MA, Folger SG, Harmon M, Kendal AP, Cox NJ, et al. Influenza—United States, 1988-89. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1993; 42(1):9-22.

 

(n5.) Kent JH, Chapman LE, Schmeltz LM, Regnery HL, Cox NJ, Schonberger LB. Influenza surveillance—United States, 1991-92. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1992;41(5):35-43.

 

(n6.) Nichol KL, Lind A, Margolis KL, Murdoch M, McFadden R, Hauge M, et al. The effectiveness of vaccination against influenza in healthy, working adults. N Engl J Med 1995;333:889-93.

 

(n7.) Nichol KL, Margolis KL, Wuorenma J, Von Sternberg T. The efficacy and cost effectiveness of vaccination against influenza among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1994;331: 778-84.

 

(n8.) Walker FJ, Singleton JA, Greby SM, Strikas RA. Influenza and pneumococcal vaccination of adults aged 18-64 years, United States, 1995 [Abstract]. Presented at the 33rd National Immunization Conference, 1999. Dallas, Texas.

 

(n9.) Murphy KR, Strunk RC. Safe administration of influenza vaccine in asthmatic children hypersensitive to egg proteins. J Pediatr 1985;106:931-3.

 

(n10.) Schonberger LB, Bregman DJ, Sullivan-Bolyai JZ, Keenlyside RA, Ziegler DW, Retaillian HE Guillain-Barre syndrome following vaccination in the National Influenza Immunization Program, United States, 1976-1977. Am J Epidemiol 1979;110:105-23.

 

 

By Richard Kent Zimmerman, M.D., M.P.H., University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, Pennsylvania  Adapted by M.D., M.P.H.

 

RICHARD KENT ZIMMERMAN, M.D., M.P.H., is an associate professor in the departments of Family Medicine and Clinical Epidemiology with a joint appointment in Health Services Administration at the University of Pittsburgh (Pa.) School of Medicine. He received a medical degree from Ohio State University College of Medicine, Columbus, and a Master of Public Health degree from the University of Minnesota Medical School, Minneapolis. He completed a residency in family practice at Grant Medical Center, Columbus, Ohio, and a fellowship in academic medicine and clinical investigation at the University of Minnesota. Dr. Zimmerman is a member of the AAFP Commission on Clinical Policies and Research.

 

BENJAMIN D. LEVINE, M.D., is director of the Institute for Exercise and Environmental Medicine at Presbyterian Hospital, Dallas, and associate professor of medicine at the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas. After graduating from Harvard Medical School, Boston, he completed a residency in internal medicine at Stanford (Calif.) University School of Medicine and a cardiology fellowship at the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas.

 

 

ПРЕГЛЕД

 

Консултация и терапевтични подходи при жени в менопауза

 

В. Порожанова1, Г. Байчев2, Т. Русев3, Г. Горчев2, С. Томов2

1Катедра Акушерство и гинекология, ВМИ - Плевен

2Онкологичен център, ВМИ - Плевен

3Ендокринологична клиника, ВМИ - Плевен

 

Менопаузата (от гръцките думи menos - месец и payo - спирам) обхваща периода последващ последното маточно кръвотечение, обусловено от ендокринна овариална дейност, след което в продължение на една година не настъпва менструация. За средна възраст на настъпване на менопаузата се приемат години (около 50.8 - 51.5) в които менструацията се прекратява при около 50 % от жените (1, 2).

Жените навлизат в менопауза по различни пътища (физиологична, патологична, ятрогенна) и в различно широк спектър от възрасти. Всяка година около 50 - 60 000 българки преминават прага на спонтанната менопауза, а 4 000 от тях я постигат артифициално, най-често по хирургичен начин (1).

В резултат на отпадане на яйчниковата активност и на общата възрастова инволуция в 75 - 80 % от случаите се появяват различни по степен субективни оплаквания и патологични процеси.  Опре-делянето на специфичното здравословно състояние на всяка една пациентка в годините на климактериума позволява по-рационално обсъждане и на нуждата от хормонозаместителна терапия (ХЗТ) или алтернативно (нехормонално) лечение, както и на начините на тяхното приложение и продължителност.

Като първа стъпка на консултацията за определяне на моментния статус е необходимо:

снемане на подробна анамнеза за начина на живот и рискови фактори (фамилна обремененост, минали заболявания, професионални вредности и др.)

измерване на телесното тегло на пациентката

измерване на кръвното налягане. При наличие на хипертония е нужно консултация със специалист и проследяване в динамика на стойностите на RR

клиничен преглед на млечните жлези от мамолог. Обучение на жената (ако не е информирана) за начините за ежемесечно самоизследване на гърдите

мамография. След 40-годишна възраст се препоръчва рентгеновото изследване да се извършва на 2-годишен интервал. Има становища (American Cancer Society и др.), според които в интервала между 50 и 69 год. мамографията трябва да се провежда ежегодно (9)

гинекологичен преглед с вземане на профилактична цитонамазка и при необходимост - колпоскопия

изследване на пълна кръвна картина. При решение за ХЗТ се проследява и коагулационен статус, чернодробни ензими, общ холестерол и LDL-холестерол

Повечето автори смятат, че преди започване на евентуална субституираща терапия е необходимо и извършване на транс-вагинална сонография (за оценка на ендометриума), изследвания за определяне на костната плътност и хормонален статус (8, 10, 12)

индикациите за вземане на биопсия от ендометриума са дискутабилни, като на този етап биопсията не се извършва рутинно при всяка една пациентка (2)

Втората стъпка на консултацията на жена в климактериум има за задача да определи индивидуалните цели за приложение на евентуална ХЗТ в конкретния случай, както и идентифициране на съответните алтернативни стратегии.

Субституиращата терапия се използва основно за:

а\ eлиминиране на някои симптоми, причинени от недостига на ендогенен естроген:

вазомоторни симптоми. В тези случаи ХЗТ се прилага за относително кратък период от време и е ефективна при 85-90 % от пациентките. Алтернативното лечение включва промяна в стила на живот, неестрогенни медикаменти (седативо, траквилизатори и др.), някои добавки към храната.

вагинална атрофия. За предпочитане са интравагиналните естроген-съдържащи кремове, тъй като те намаляват естрогенната експозиция на организма.

проблеми на уринарния тракт. ХЗТ може да бъде от полза за редуциране на честотата на инфекциите на отделителната система и облекчаване на стрес-инконтиненцията.

нервно-психична симптоматика.

сексуална дисфункция и загуба на либидо.

б\ предпазване от заболяване (превантивна терапия). ХЗТ намалява риска от:

остеопороза. Препоръчва се субституиращата терапия да започна с или кратко време след последната  менструация и да продължи по възможност поне 10 години. Алтернативни профилактични стратегии са увеличаване на приема на калций, витамин D, флуор, дифосфонати, калцитонин, селективни естроген-рецепторни модулатори (SERMs) и др.

сърдечно-съдови заболявания. Естрогените намаляват риска от заболеваемост и смъртност при тази патология с повече от 50 %.

рак на дебелото черво. Някои изследвания сочат, че при про-дължително приложение на ХЗТ честотата на рака на дебелото черво е с 50 % по-ниска. На този етап данните са все още недостатъчни, за да се препоръча продължителна субституираща терапия само за тази индикация (6).

деменция. ХЗТ може да намали риска от деменция, предизвикана от болестта на Алцхаймер.

ревматоиден артрит и остеоартрит. Пациентки с тези заболявания, приемащи естрогени имат подобрена функция и по-малко изразена симптоматика.

Трета стъпка. Определяне на състоянията, при които не може да се прилага субституираща терапия.

Абсолютните контраиндикации за ХЗТ включват (1, 2, 4): остро тромбемболично заболяване; остри дълбоки венозни тромбози; активно и тежко чернодробно заболяване; неизяснено генитално кървене; ендометриоза; неизяснена туморна формация в млечната жлеза; активен ендометриален карцином или РМЖ.

Четвърта стъпка. Оценка на потенциалните рискове от приложението на ХЗТ. Това, което безпокои най-много жените, приемащи субституиращо лечение е карциномът на млечната жлеза. Релативният риск от вероятни заболявания след продължителна ХЗТ е представен на табл. 1.

 

Табл. 1. Потенциални онкологични и неонкологични рискове след ХЗТ (3, 5, 6, 7)

 

 

 

Пета стъпка. Вземане на решение за ХЗТ, балансирайки между ползата и потенциалните рискове. Назначаването на субституираща терапия е сериозен избор както за пациентката, така и за лекуващият лекар, изискващ точна преценка на факторите възраст, очаквани благоприятни ефекти и възможни рискове. Разделяйки популацията на четири възрастови групи S. Johnson (1997) прави следните препоръки (табл. 2):

 

Табл. 2. Насоки за изписване на ХЗТ, базирани на възрастта на жената и вероятността от карцином на гърдата, остеопороза и сърдечно-съдови заболявания (6)

 

 

Забележка: (+) - препоръчва се ХЗТ; (+) - може ХЗТ, но не е задължителна; АТ - алтернативна терапия

 

Шеста стъпка. След като е взето решение да се започне ХЗТ се избират подходящите режими, оптималната продължителност и ежегодно се прави преоценка.

а\ Естрогени. Прилагат се орално, трансдермално, подкожни импланти и вагинално. Като монотерапия те са метод на избор при хистеректомирани жени.

б\ Прогестини. Главната индикация за тяхното приложение е профилактиката на ендометриалния карцином, следователно от тези медикаменти се нуждаят само жени с матка.

На табл. 3 са представени препоръчваните начини за приложение на ХЗТ при различни групи пациентки.

 

Табл. 3 Препоръчвана хормонозаместителна терапия при отделните групи пациентки (8)

 

 

 

Що се касае до използваната дозировка при превантивна ХЗТ (на асимптоматични жени) се препоръчва най-ниската ефективна доза. За остеопороза дозата на естрогена трябва да е еквивалентна на 0.625 mg конюгиран конски естроген. Независимо, че “идеалната” доза за останалите индикации все още е обект на проучване, епидемио-логичните данни сочат, че 0.625 mg конюгирани естрогени или 2 mg 17-бета естрадиол на този етап се възприема като стандартна доза (2, 13, 15). Напоследък се прилагат и нискодозирани схеми, съдържащи 1 mg естрадиол.

Оптималната продължителност на превантивната терапия за различните индикации не е напълно изяснена. За профилактика на остеопорозата се приема продължително, според някои автори дори и доживотно приложение. След започване на лечението е необходимо жената да бъде консултирана след 2-3 месеца и ако се налага да се промени дозата или вида на медикаментите. Следващите консултации трябва да се извършват на 6-месечни интервали, като се следи за повлияването на менопаузалните оплаквания, появата на евентуални странични ефекти, неправилно маточно кървене, промяна в кръвното налягане и телесната маса.

Важно е да се помни, че веднъж започнала, терапията трябва да се преоценява ежегодно, като се вземат предвид желанието на жената да продължи лечението, алтернативни методи на лечение, както и данни за ефективността на ХЗТ от текущи проучвания.

Постоянното нарастване на относителния дял на постемнопаузалната популация, както и на очакванията на тези жени за едно по-високо ниво на качеството на живота, в сравнение с предишните поколения, поставя нови изисквания върху здравно-осигурителните и социални системи, върху цялото общество.

 

Книгопис:

 

1.     Консенсус по проблемите на патологичния климактериум и хормонално-заместителната терапия. І Национална конференция по климактерична медицина. София, 1-2 октомври 1999.

2.     Малипова, М. Менопауза и хормоно-заместителна терапия. Пловдив, 1999, 90 стр.

3.     Damewood, MD. Hormonal strategies of the menopause. Md Med J, 46, 1997, 8, 415-418.

4.     Davis, S. Hormone replacement therapy. Indications, benefits and risk. Aust Fam Physician, 1999, 5, 437-445.

5.     Grady, D., S.M. Rubin, D.B. Pelliti. Hormone therapy to prevent disease and prolong life in postmenopausal women. Ann Intern Med., 113, 1992, 1016-1037

6.     Johnson, S.R. The clinical decision regarding hormone replacement therapy. Endocrinol. Metabol. Clin. North. Am., 26, 1997, 2, 413-429.

7.     Kaufen, F., F.F. Boggs, B. Bilinger et al. Women and menopause: Beliefs, Altitudes and Behaviors. The North American Menopause Society 1997 Menopause Survey, Menopause 1995, 4, 197-202.

8.     Managing the Menopause. A practical guide to MP.T. Novo Nordak Pharm Ltd, Oxted, 199, 34-45.

9.     Ravdin, F.M. Breast Cancer. In: Clinical Oncology. G.R. Weiss (ed.), Appletone &Lange, East Norwalk, 1993, 139, 145.

10.  Read, C. Managing the menopause II. A Practical Guide to  MP.T. Fusion Comm. Publ. Lim., London, 1993, 96 p.

11.  Stevenson, J.C. Do we need different galenic forms of oestrogens and progestrogens? In: Menopause European consensus development conference, Montreux ESKA, Paris, 1996, 2, 235

12.  WHO Scientific Group. Research on the menopause in the 1990 s. Geneva, 1996, 107 p.

13.  Wren B.G., R.E. Nadtigall. Clinical management of the menopause, McGrow-Hill Book Comp., Sydney, 1996, 152 p.

 

 

 

 

 

Завършени проекти по програма “Плевенска инициатива”

 

Ранна рехабилитация за деца с увреден слух

г-жа Иванка Радева

 

     Организирани са срещи с педиатри, УНГ специалисти и сурдопедагози – специалисти по ранна рехабилитация. Изготвени са методически указания за педиатрите. Проведени са срещи с учителите на посещаващите училище деца.

     Диагностицирани са 23 деца със слухови увреждания, като 14 от тях са снабдени със слухови апарати. Девет от децата са приети в ясла в гр. Плевен, а на 5 деца родителите са предпочели /главно по финансови причини/ да провеждат рехабилитацията в домашни условия. На родителите на децата, посещаващи яслата, е оказана помощ за намиране на работа и квартира.

     Екипът работи в тясно сътрудничество със Съюза на глухите в България. Проведено е обучение с родителите за рехабилитация в домашни условия. Особено предимство на проекта е организацията на престоя на децата в яслата: по-голямата част от деня те прекарват заедно със здрави деца, което улеснява тяхната интеграция.

     След старта на здравната реформа ще е необходимо екипът да изгради система за контакти с общопрактикуващите лекари.

 

 

Намаляване на броя на острите инфекции на горните дихателни пътища чрез подобряване на двигателния режим на деца от детска ясла “Щастливо детство” в Плевен

г-жа Денка Мачева

 

     Подготвен е комплекс от физически упражнения за изпълнение у дома и в яслата.  За родителите са подготвени брошури и видеокасети.  Организирано е и състезание между децата.

     В резултат на подобрения двигателен режим честотата на острите заболявания на горните дихателни пътища през периода юни 1999 - юни 2000 са намалели с 23,6% в сравнение с периода юни 1998 - юни1999 година.

     Програмата ще продължи в детска ясла “Щастливо детство”. Интерес към нея има и в други ясли в града.

 

 

Повишаване на чувствителността към проблемите на СПИН и наркоманиите сред младежите

г-жа Галя Маринова

     След “Наркомани разказват”, Галя Маринова издаде “ Билет за никъде” - сборник разкази за съдбата на заразени и починали от СПИН.  Двете книги са представени на повече от 500 срещи в почти цялата страна.

     Г-жа Маринова води тематично предаване по местна телевизия в Плевен, в което се дискутират проблеми на СПИН-а, наркоманиите и насилието. Заедно с доц. Александрова е изготвила документален филм-разказ за наркоман, лекуван в клиниката в Плевен.

     През юни 2000 година тя е удостоена с приза “Българка на годината” от Национален граждански форум “Българка” за приноса й в разпространяване на знания за спина и наркоманиите.

     В момента Галя Маринова събира материали за книга за насилието.       Има шансове част от разказите за СПИН да бъдат адаптирани и поставени на сцена в Скопие, Македония. А през есента й предстоят срещи с ученици от Варна.

 

Програма за физическа активност на деца от детските ясли

г-жа Райна Кулева, ВМИ - МК, гр.Плевен

     Целта на проекта бе да се изработи програма за оптимизиран двигателен режим в детските ясли, която да снижи на заболеваемостта от ОРИ /остри респираторни инфекции/, подобряване на физическата дееспособност,профилактика и корекция на деформациите на опорно-двигателния апарат.

     Проектът беше заложен в Детска ясла “ Дружба” гр.Плевен. В изпълнението му участваха персонала от заведението и студенти рехабилитатори от Медицински колеж.

Резултатите са проследени в два етапа: - м.март - м.май 1999 г. и за същия период през 2000 година. В експеримента бяха включени общо 66 деца на възраст от 2,6 г. до 3 г. Изработена беше програма за оптимизиран двигателен режим и закаляване. Изготвена е карта за наблюдение на физическата дееспособност на децата. Закупени са уреди и пособия за физкултурните занимания. Отпечатана е брошура “ Мама, татко и аз”, която се дава на родителите при изписване на детето. Направен е видеофилм с различните форми на занимания.

     Анализът на резултатите от изследването на физическата дееспособност показват, че силовите и скоростните показатели са значително са по-високи от нормите за възрастта, а координационните са в средните норми. Съществени различия в постиженията между момчета и момичета —няма. Предстои статистическа обработка на резултатите.

     През наблюдавания период са боледували 11 деца от 0РИ / остри респираторни инфекции/, което представлява 17 % заболеваемост.

     При първоначалните изследвания 15 деца /23 %/ са били с неправилна стойка. В края на наблюдението 8 са коригирали стойката си; 5 са с подобрение и 2 са без промяна. Това са деца с вродени деформации на гръдния кош. Последните са насочени към специализираните заведения.

     Смятаме, че представената от нас програма за целенасочен двигателен режим и закаляване на децата в детските ясли има добър ефект. Децата укрепват, закаляват се и придобиват навици за физически занимания. Друго предимство е, че се откриват ранни форми на гръбначни изкривявания, които в този стадий са лечими.

     При изписване на децата от детската ясла към здравния картон се прикрепва и картата за физическата дееспособност на детето.

     С програмата са запознати и работещи в други детски ясли в града и група студенти от Белгийски медицински колеж.

     Предлагаме в учебните програми по Физическо възпитание за медицински сестри и педагози да се включат часове за обучение в специални методи за профилактика на деформациите на опорно-двигателния апарат.

 

Локална образователна и скринингова програма за ранна диагностика на рак на маточната шийка при жени от Плевен и региона

д-р Славчо Томов

     Ракът на маточната шийка \РМШ\ заема водещо място в структурата на заболяемостта от рак при жените след рака на млечната жлеза, рака на кожата и рака на маточното тяло. За нашата страна РМШ е значим медицински, социален и икономически проблем. Това се обуславя от тенденциите за нарастване на заболяемостта и смъртността, късното диагностициране, както и от увеличаването на заболяемостта сред по-младите възрастови групи.

     За гр. Плевен и региона по-голямата тежест на проблема РМШ се определя от по-високата заболяемост от средната за страната, чувствителното нарастване на заболяемостта през последните години и по-високата заболяемост на РМШ от рака на маточното тяло.

     РМШ е един от малкото злокачествени тумори, при който може да се осъществи ефективна скринингова програма, позволяваща откриването и лечението на преканцерозните лезии.

     С настоящия проект си поставихме за цел да откриваме, лекуваме и проследяваме жени с преканцерозни лезии и ранни стадии на инвазивния цервикален рак.

     От 01.06.1999 г. до 30.04.2000 г. обхванахме 954 жени с профи-лактични цитонамазки и гинекологичен преглед. 894 от тях бяха с втора група тест по Папаниколау, а 60 - цитологично сигнализирани: 52 - с трета група, 2 - с чeтвърта група и 6 - с пета група по Папаниколау, като цитологично сигнализираните жени се уточниха диагностично.

     На жените с втора група тест бе препоръчана контролна цитонамазка след една година.

     При 48 от жените с трета група тест се установи възпалителен процес на маточната шийка и след адекватно лечение цитонамазката премина към втора група. При 4 от жените, поради персистиране на патологична колпоскопска находка, се наложи прицелна биопсия, която доказа втора и трета степен на т. нар. цервикална интра-епителиална неоплазия /преканцероза/. Извършена беше конизация, като дефинитивно лечение.

     Жените с четвърта и пета група тест по Папаниколау бяха диагностично уточнени с колпоскопия, щипкова биопсия и последваща конизация. При 5 от тях се доказа трета степен на цервикална интраепителиална неоплазия /преканцероза/, а при 3  - микроинвазивен карцином на маточната шийка, което наложи допълнително хирургично лечение в обем, определен от степента на инвазия.

     Жените с преканцерозни лезии бяха диспансеризирани със специална карта. Същите подлежат на по-интензивно наблюдение с цитонамазки и гинекологичен преглед.

     Успоредно с теста на Папаниколау бе извършена оценка на част от цитонамазките и по системата “Бетезда”, чрез въведен от нас специален фиш.

     В изпълнение на образователната част на проекта бяха изготвени и разпространени дипляни, разкриващи на достъпен за пациентите език симптомите, рисковите фактори и групи, както и възможностите на съвременната медицинска наука за скрининг и адекватно лечение на това сериозно заболяване.

     Екипът на проекта издаде монография на тема “Менопауза”, предназначена за лекари от първичната здравна помощ, специалисти и студенти по медицина.

     Предвижда се образователната програма да продължи, като се насърчават жените, особено от рисковите групи, да се явяват за преглед. Програмата ще се ориентира и към ранна диагностика на малигнена патология на матката и яйчниците.

 

Локална просветна и скринингова програма за рак на млечната жлеза (РМЖ)

Доц. Т. Делийски, Д-р Р. Стоянов, Д-р Г. Байчев Онкологичен център, ВМИ - Плевен Здравна фондация “Драйфус” – Ню Йорк, фондация “Здраве  за жената - Робърт Гайзер”

     Чрез подготовка и реализиране на локална просветна и скринингова програма сред жените над 30 годишна възраст в Плевен и региона / по предварителна информация 55 000 /  проектът цели подобряване на ранната диагностика на рака на млечната жлеза /РМЖ/.

     По проекта работи екип от хирурзи /6/,  рентгенолози /2/ и цитолог.  Дейностите по проекта бяха в две основни направления:

     1. Подготовка и реализиране на просветна програма на просветна програма /5 брошури, 2 постера, 2 видеофилма, радиолектория, пощенска листовка, рекламни материали и др./ в две насоки:

     а/ самоизследване на млечните жлези и ролята му за съвременното диагностициране на РМЖ;

     б/ фамилната обремененост - рисков фактор за развитие на рака на гърдата.

Основните моменти на образователната програма създадохме още през м. юни при работата си по първите проекти към Здравна фондация “Драйфус” - Ню Йорк.

Те бяха преиздавани многократно и получиха висока оценка на наши и международни форуми.

     2. Реализиране на скринингова програма - откриване и проследяване на високорискови пациентки /фамилно обременени и оперирани по повод на преканцерози на гърдата през последния петгодишен период/.

     По наличната документация в Онкологичен център - Плевен открихме голям брой фамилно обременени жени и по пощата изпратихме 128 писма - покани за преглед. Такива до 15 май 2000 г. получиха и 108 пациентки, оперирани по повод на преканцерози на млечната жлеза през последните пет години.

     По-голямата част от тях / приблизително 2/3 се явиха за преглед в кабинета ни.

     От м. октомври 1997 г. към центъра функционира пряка телефонна линия за консултации и записване за прегледи.

     Профилактичният не Мамологичен кабинет се превърна в неделима част от структурата на ИОЦ - ВМИ - Плевен.

     От създаването му до 31 май 2000 г. през него са преминали 2507 пациентки, насочили се към нас благодарение на програмата. При 42 от тях е открит РМЖ /в 60% в ранен - I и II стадий/ и те са постъпили за комплексно лечение в центъра. Бенигнена патология на млечните жлези е диагностицирана при 1357 жени и те са диспансеризирани към кабинета със специално изготвен за целта мамологичен фиш.

Работата по проекта излезе от предварително очертаната рамка - увеличава се броят на пациентките от съседните на района градове - Ловеч, Троян, Свищов, което смеем да мислим е свързано с популярността на програмата. Повишен интерес има и сред колегите ни  в останалите онкологични центрове от страната.

     През м. октомври 1999 г. в гр. София се проведе Национален конгрес по онкология. На специален щанд беше представен Онкологичен център - ВМИ - Плевен, включително и работата му по проектите към Здравна фондация “Драйфус” - Ню Йорк. Нашият опит в проекти със здравно-социална насоченост споделихме и с колеги на Национална среща на онкохирурзите - Лесидрен 2000.

     В ход е и подготовката по организирането на Национална кръгла маса по ранната диагностика на РМЖ с международно участие през 2000 г. в гр. Плевен

 

Регионална програма “Глаукома”

Доц.д-р Чавдар Балабанов, д-р Лидия Каменова

     В специализирания консултативен глаукомен кабинет, намиращ се в Консултативна поликлиника на ВМИ- гр. Плевен, са извършени 8 880 преглед от откриването на кабинета. По-долу са посочени броят на прегледите, диспансеризираните болни и новоткритите случаи на глаукома:

 

     Преиздаден е информационен материал, който се раздава на глаукомно болните.

     В края на 1999 год. бе регистрирана фондация “Глаукома”.

     На 01.03.2000 год. се проведе учредителен коктейл на фондацията с участието на общинското и областно ръководство, директора на Плевенски фирми и заводи.

     Проведе се кръгла маса на тема “Глаукома” с помощта на фирма “АЛКОН” .В срещата взеха участие офталмолозите от Северо-западното офталмологично дружество.

За периода от месец октомври - ноември 1999 год. до момента бяха извършени скринингови очни прегледи в пет селища от Плевенска община с насоченост -ранно откриване на глаукома. През април 2000 год. доц.Балабанов изнесе лекция на тема “Глаукома” пред населението от града в зала “Плевен”.

     На същата тема беше изнесена лекция и по Общинско радио “Плевен”.

     Основен проблем за пълното разгръщане на програмата е липсата на диагностична апаратура - компютърен периметър, съвременен тонометър и други.

 

Остри и хронични невроинтоксикации

Доц. д-р Марина Попова, проф. д-р П. Съловски, доц. д-р Румен Стойчев, доц. д-р Мария Александрова

     Независимо от нарастването на броя и тежестта на интоксикациите в България, медицинската литература по проблема интоксикации и невроинтоксикации е твърде оскъдна. Това даде основание на работната група по проекта (включваща невролог, токсиколози, психиатър, нарколог и фармаколог) да напише монография на тема “Остри и хронични невроинтоксикации (клинична картина, диагностика и лечение)”.

     В края на 1999 г. книгата излезе от печат. Трудът е написан на 270 стр., съдържа предговор, 13 глави, заключение и литературен указател от 197 заглавия.

     Общата част на книгата представя основните понятия и принципи в невротоксикологията, принципите на лечение на невроинтоксикациите, практически диагностичен подход и лечебно поведение при екзогенни невроинтоксикации.

     В следващите глави (от 2 до 13) се описват отделните невроинто-ксикации - с метали, металоиди, органични разтворители, токсични газове и пари, пестициди, етилов алкохол, опиати и синтетични    наркотични    аналгетици,    сънотворно-седативни медикаменти, невролептици и антидепресанти, психоактивни вещества, антимикробни средства, антинеопластични и имуносупресивни медикаменти, биологични и бактериални токсини. Всяка глава съдържа кратка информация за употребата и разпространението на токсичните вещества, патобиохимията и патоморфологията, клиничната картина, диагности-ката,  лечението  и  профилактиката  на  съответната интоксикация.

     В края на монографията е написано заключение, в което подробно се посочва ролята на лекарите от Центровете за спешна медицинска помощ при диагностицирането (бързо поставяне на диагноза, извършване на бърза оценка на виталните функции на пострадалия и осъществяване на спешен транспорт до най-близкото звено за интензивно лечение на болни с интоксикации). За всяка интоксикация е посочено лечението в т. нар. доболничен етап.

     За хроничните невроинтоксикации, които в по-голямата си част са професионални са посочени специализираните токсикологични лаборатории, в които могат да се извършат токсикологични изследвания, вкл. клиниките по професионални заболявания в институтските болници и Националния център по хигиена и професионални заболявания в София.

     Книгата предлага практически познания за съвременните методи за профилактика и лечение на хроничния алкохолизъм и наркома-ниите, които са полезни преди всичко за общопрактикуващите лекари.

 

Организация на свръх ранна диагностика и лечение на вродената луксация и дисплазии на тазобедрените стави при новородените в Плевен

д-р Христо Тодоров

     Проектът стартира през май 1999 г. и завърши на края на април 2000 г. По проектът работиха : д-р Христо Тодоров - координатор на проекта, ортопед-травматолог към Клиника по ортопедия и травматология - ВМИ –Плевен, специализирал през 1986 г. при проф. Райхарт Граф – Австрия, и д-р Свилен Тодоров и д-р Павлин Крачунов - доброволци. По време на работата по проекта получихме подкрепа от президента на Първи сонографски център “Медисон - Р-Р” - д-р Димитър Раданов – предоставен ни бе ултразвуков апарат за 4 месеца.

     Проектът бе насочен към превенция на вродената луксация и дисплазия на тазобедрените стави при новородените. По литературни данни на всеки 1000 /хиляда/ новородени деца от около 60 от тях са с различна степен на изоставане в развитието на тазобедрените стави, т.е. ставите са дисплазични. Една десета от тях се проявяват с вродена луксация.

     При една адекватна ранна профилактика включваща сонографска и клинична диагностика и навременно започнато лечение се достига до 90 - 93,7 % възстановяване на ставите в периода до прохождане.

     В развитите страни този проблем е решен по един или друг начин, но винаги в посоката на ранната диагностика и лечение.

     В България проблемът относно ранната диагностика е все още нерешен в цялост. В много райони диагнозата се поставя късно и тогава се налага дълготрайно, скъпоструващо лечение със сериозни психологически последици за децата и родителите.

     Влошените демографски показатели в страната водят към тенденция увеличение на честотата на вродените заболявания на опорно-двигателния апарат.

     Все още липсва реално действаща структура за превенция по този проблем, макар че през последните години секцията по Детска ортопедия и травматология към Дружеството по ортопедия и травматология неколкократно на сбирки и семинари се разгледа в детайли проблема относно ранната диагностика и лечение и последните световни постановки. Взеха се решения да се работи усилено в посока ранна диагностика и лечение. Нашият екип за решението на проблема заработи по следните насоки:

1. Многостранна и ефективна просветна дейност, насочена към медицинските кадри и населението.

2. Целенасочена профилактика.

3. Ранна сонографска и клинична диагноза.

4. Своевременно лечение.

     Целта на проекта бе да се организира и внедри система за активен скрининг на вродената заболяемост на тазобедрените стави на новородените в гр. Плевен.

     Задачите включваха:

1. Реализация на алгоритъм за профилактика на вродената луксация и дисплазии на тазобедрените стави.

2. Обучение на персонала на съответните здравни заведения, имащи отношение към проблема /неонатолози, педиатри, ортопеди, работещи към детските консултации/.

3. Сонографски контрол на новородените.

4. Снабдяване с необходимите аксесоари за профилактика.

5. Мониторинг на специфичните дейности.

     Критериите за оценка са:

1. Обхват на контингента.

2. Процент на ранно диагностицирана патология - в първите дни след раждането.

3. Процент на навременно диагностицирана патология - през първите три месеца.

4. Процент на лекуваните деца през периода.

5. Сравнителен статистически анализ на получените по тази програма резултати с тези при досегашната практика.

Извършена дейност:

     Няколко месеца преди началото на проекта и в началните месеци на старта му проведохме обучение на двама лекари – доброволци за сонографска диагностика при вродените луксации и дисплазии на тазобедрените стави по методиката на проф. Райхарт Граф. Успоредно с прегледите и обучението провеждахме неколкократно разностранна разяснителна дейност. От една страна тя бе насочена към медицинските кадри, имащи отношение към проблема, от друга към бъдещите майки и от трета към цялото население на град Плевен. Използвахме създадените от нас рекламни материали, беседи по местния печат и по местната телевизия, разясняващи най-важните аспекти на заболяването, ползата от ранна диагностика и ранно лечение. Отпечатаха се и работни фишове за регистрация на извършените прегледи.

     От старта до финала на проекта - 12 месеца в АГ - Клиника на ВМИ -Плевен са регистрирани 2 401 раждания, като за град Плевен те са 1720.

     От 1720 новородени първично са осъществени 1490 прегледа. Поради различни причини 230 новородени не са се явили. От прегледаните 1490 новородени оформихме три групи:

I група - 1065 първични ранни прегледи / в първите дни след раждане/

II група - 290 първично -навременни прегледи / през първите три месеца/

III група -135 първично късно проведени прегледи / след третия месец/.

     От първа група 373 новородени са били в различна степен на незрялост на тазобедрените стави, което наложи проследяването им. На 16 от тях бе проведено лечение.

     От втора група от 290 новородени - на 17 бе проведено лечение.

     От трета група от 135 новородени - на 9 бе проведено лечение, или общо от 1490 първично прегледани новородени е проведено лечение на 42 новородени.

     Като сравним посочените резултати от различните групи прави впечатление, че от първа група профилактично са проследени 35% и на 4% от тях е проведено лечение.

С напредване на възрастта, т.е. новородените във втора и трета група процентът на лекуваните болни се увеличава респ. на 6 % и 7%.

     Като сумираме броя на прегледаните и лекувани новородени, то от 1490 новородени е проведено лечение на 42.

     Прави впечатление, че времетраенето на лечебния процес, проведен на контингента от първа, втора и трета група, нараства пропор-ционално с номера на групата.

     Като извод можем да посочим, че ранният сонографски преглед е за предпочитане, той е в интерес на болното дете, а също така допринася за ранно, качествено и бързо приключване на лечението, докато късната диагноза и лечение поставят на изпитание и отрицателни емоции всички субекти ангажирани в този процес - медицински лица, новородени, родители, както и  удължава , утежнява и оскъпява терапевтичния процес.

 

Психо-социална програма за деца полусираци

г-жа Стела Кръстева

     Целта да се обхванат в различни форми на занимания  деца, останали без един родител, за да могат да се справят по-лесно със стреса.

     В изпълнението на програмата се включват не само те, но и техните съученици.

Организирани са тържества по коледните празници и Първа пролет. През ваканциите е организиран отдих извън града, както и посещение на плувен басейн.

     Организирано е и обучение по компютри и е осигурен достъп до Интернет.

     При набиране на средства за реализирането на програмата са се отзовали неправителствени организации, клуб “Интернет” – Плевен, местните медии, Община Плевен, фирми /”Алиса”/, граждани на Плевен и съучениците на децата.

 

Програма за обучение в принципите на здравословното хранене на двадесет деца на 14 години с наднормено тегло от гр. Плевен

Д-р М. Генова

     Наднорменото тегло и нездравословното хранене са рискови фактори от негативния комплекс от причини за възникването на ССЗ.

     Целта на програмата е чрез обучение в принципите на здравословното хранене на децата с наднормено тегло да го приведат в норма

     Прицелна група - 20 деца с наднормено тегло от гр. Плевен.

     Дейности: през м. октомври с целите и задачите на проекта са запознати училищните лекари, децата, родителите, педагозите и училищните ръководства. Проектът стартира след попълване на информирано съгласие от родителите на участниците в проекта.

     За нуждите на програмата са направени антропометрични измервания /ръст, тегло/, измерване на артериално кръвно налягане, изследвана е кръв за серумни липиди, изготвен е диетичен план и двигателен режим на участниците.

     Извърши се проучване на настоящото хранене на децата. На всяко от тях, съобразно хранителните навици и теглото се състави индивидуален диетичен план.

     За нуждите на програмата се изготви печатен материал “Затлъстяване”; две листовки - “Затлъстяване” и “Здравословно хранене на децата в училищна възраст” по 50 броя тираж.

     Ежемесечно се осъществява връзка с участниците в проекта и се отчита ефекта от работата, правят се промени в диетичния план и консултации при нужда

     Оценявайки дейността по проекта се базираме на обективния показател тегло на участниците. В резултат на това в края на 1999 година 9 деца / 45%/ са намалили теглото си средно с 2 - 3 кг.

     Проектът продължава до 30 юни 2000 година.

 

Completed Projects of the Pleven Initiative

 

 

Providing timely diagnosing and rehabilitation for children with hearing disability

Mrs. Ivanka  Radeva

Meetings were organized with pediatricians, ENT specialists and experts on early diagnosing and rehabilitation.  Instructions were provided and distributed to pediatricians. Also, for schoolage children, the specialist from the rehabilitation center had meetings with their teachers to offer guidance how these children should be approached in school.

Results: 23 children were identified with hearing  disabilities. Of these, 14 could be placed in a rehabilitation program. All 14 were all provided with hearing aids: 9 of them attended the creche in Pleven, and 5 could not for various reasons, mainly economical. For the parents of the other 9 children, assistance was provided to find jobs and affordable accommodation when necessary.  The team worked in close collaboration with the Bulgarian Union of People with Hearing Disabilities. Parents were also trained how to work with their children.

It is important to note that  children included in the rehab program spend time outside the special training sessions with healthy children attending the creche and are integrated more readily. Problem: For the future, the team has to build contacts with the GPs.

 

Decreasing the incidence of acute upper respiratory tract infections in children aged 1-3 and attending one in Pleven

Mrs. Denka Macheva

A program for physical exercises to be performed at home  was prepared, and a program of rhythmic physical exercises accompanied by music to perform in the creche.

Brochures were prepared for the parents and the exercises to be performed at home were videotaped. A sports competition was organized.

Results: the incidence of acute upper respiratory tract infections (June 1999- June 2000) was compared to that of a previous period (June 1998 - June 1999).

The incidence rate of acute upper respiratory tract was decreased by
23. 6%.

In the future, the staff of the creche will continue the program. Other creches are interested in it, and will be provided with all information they need to implement it.

The results from the one-year project were published in a local newspaper – “Posrednik”.

 

Raising the HIV and drug abuse awareness in young people

Mrs. Galya Marinova

A ticket to nowhere” - a collection of short stories based on  meetings and talks with HIV patients is Mrs. Marinova’s second book. Together with her first book - “Eleven Stories of Drug Addicts”), it was  presented at over 500 meetings in the whole country.

She has her own TV show in Pleven, in which problems of HIV, drug abuse and violence are discussed. Together with prof. Alexandova, Head of the Clinic of Narcology in Pleven, she produced a documentary film - a story of a heroin addict treated at the clinic in Pleven.

In June she was awarded the prize of Bulgarian Ladies’ National Association for her contribution in raising the awareness to the problems of drug abuse and HIV

Plans for the future : the author is now collecting materials to write a third book on violation. A producer from Skopie, Macedonia plans to stage some of the HIV stories.

Meetings will be organized with highschool students in Varna in the autumn.

 

Reduction of acute respiratory infections in children aged 2.5 - 3.5 years by improving  their physical activities and correcting their incorrect posture

Mrs. Raina Kouleva, College of Nursing, Pleven

A program to organize physical activities to improve on the fitness of 66 children aged 2,5 - 3 years was prepared. A video with demonstrations of these activities and a brochure for the parents were produced. A chart for registering the physical fitness and posture of the children was made.

The staff at the creche was trained to organize these activities, and parents were instructed. The program was presented to the staff of other chreches in Pleven interested in the project, and to foreign visitors of the Nursing College.  For three months, physiotherapist students worked with the children to correct their postures.

Results: 15 out of the 66 children had incorrect posture. After 3 months of rehabilitation, 8 had correct posture, 5 improved, and 2 (with sternal deformities) were  referred for specialized treatment. At the end of the intervention, physical performance of all children was above the average, and only 11% had had upper respiratory infections.

Conclusions: nurses and staff at the creches should be trained how to carry out such activities, so that incorrect posture is prevented and physical performance improved, and rate of upper respiratory infections can be also reduced.

One-year educational and screening program for timely diagnosis of cervical cancer

Dr. Slavcho Tomov

Cervical cancer incidence in the Pleven region is higher than the average for the country, and the screening and educational program was aimed to early diagnose the condition.

Brochures were prepared and distributed. A green line (427-255) was opened for women to make appointments for examination.  Special  stress was laid on symptoms, risk factors and risk groups, the importance of regular check-up and timely treatment. A series of lectures was presented on the local radios.

The team also published a monograph on menopause, addressed to primary health care workers, specialists, medical students

Between June 1999 and April 2000, 954 women turned out and underwent Pap smear and gynecological examination. After the examination (gynecological and Pap smear), 894 women were  diagnosed with II gr. Pap test, and were advised to undergo the test after a year. Other 60 were registered for follow-up, of whom 52 were  with Pap III, 2 - with Pap IV, and 6 -  with Pap V gr.

After further examinations of 48 patients from Pap gr. III, they were diagnosed with inflammations and treatment was administered.  Four were diagnosed with 2nd and 3rd degree precancerosis, and conization was applied.

The patients from the Pap IV and Pap V group were further investigated (colposcopy, biopsy, followed by conization). Five of them were diagnosed with 3rd degree precancerosis, and 3 were operated on for microinvasive cervical carcinoma.

All women with precancerous lesions were registered for intensive follow-up – smear tests and gyanaecological examination.

Parallel  to the Pap smear tests, some of the samples collected were analyzed using the Bethesda system.  .

Plans for the future: the educational program will be continued and larger numbers of women will be encouraged to undergo examination, specially women at high risk. The program will also oriented to early detection of malignant pathology of the uterus and ovaries.

 

A local educational and screening program for timely diagnosis of breast cancer

Assoc. Prof. Tashko Deliiski,  Dr. Roumen Stoyanov, Dr. Georgi Baichev

The team of 6 oncological surgeons, 2 radiologists and a cytologist aimed at improving the early diagnosis of breast cancer by addressing the program to all women of the Pleven region aged 30 and over.

Education included preparation and distribution of brochures (5), posters (2), videos (one on self-examination and one on family history as a risk factor), leaflets with information where the examinations were carried out and appointments could be made. The videos were shown on the local TV.

After studying the files at the oncology center in Pleven, 128 women with a family history and 108 patients, operated on for precanceroses of the breast were invited for examination. One-third of these turned up.

The mammology consulting room became part of the structure of the center, and a greenline for consultations and making appointments has been functioning for 3 years now. During the three-year period, 2,507 women have been examined, of whom 42 were diagnosed with breast cancer: in 60% of the cases it was at an early stage, and the patients were admitted for treatment. Benign pathology was found in 1357 patients: these were registered for follow-up.

Colleagues from other centers have shown interest in the program after it was presented at  national events - congresses, meetings.  The videos were distributed to all 13 oncology centers in the country.

The team is now planning to organize a national round table on the problem in collaboration with the “Robert Geiser Women’s Health Foundation” and the Cancer Foundation in Sofia.

 

A regional screening program for early diagnosis and treatment of glaucoma

Assoc. Prof. Chavdar Balabanov, Dr. Dimitar Todorov, Dr. Lidia Kamenova

The project is a continuation of the one started in 1997, which aimed to open a glaucoma center in Pleven. Since then, a total of 8, 880 patients from 5 places in the Pleven region have been covered by the screening, of whom 2,160 were registered for follow-up.

The number of newly diagnosed patients adds up to 342. Glaucoma patients are provided with special brochures to better comply with treatment. Data base of patients with family history was also made.

Brochures on glaucoma  were made and distributed.

A round-table discussion, sponsored by ALCON was organized, attended by ophthalmologists from the North  Central and North West part of Bulgaria. Lectures and  talks were  on local radios and television.

A “GLAUCOMA” foundation was registered in Pleven.

Problems: lack of modern diagnostic equipment – computer perimeter and tonometer.

 

A program to provide primary health workers with more information on the management of acute and chronic neurointaxications

Assoc. Prof. Marina Popova

In view of the rising number of such intoxications in the country, and the lack of literature on the problem, a monograph was published by a team ( a neurologist, psychiatrists, a narcologist, a pharmacologist and toxicologists) on acute and chronic neurointaxications, which provides information and recommendations for management of cases.

The monograph presents basic principles of neurotoxicology, principles and practical approaches in management of exogenic neurointoxications

Intoxications caused by a variety of agents are described – by metals, metalloids, organic dissolvents, toxic gases, pesticides, alcohol, opiates and synthetic narcotic analgesics, sopophoric, neuroleptic, psychoactive and sedative drugs,  antimicrobial agents, antineoplastic and immuno-suppressive agents, biological and bacterial toxins.

Special stress is laid on management of intoxication in emergency care, and management of intoxication before  admission to hospital.

Practice oriented information is provided on modern methods of prevention and treatment of chronic alcoholism and drug abuse, that is useful for general practitioners.

 

A health-education program on proper diet for 20 overweight children

Dr. Mariela Genova

The aim of the program was to teach principles of proper diet to overweight children and help them reduce their weight to normal. The target group included 20 such children from a school in Pleven.

In October the aims of the project were presented to school doctors, the children, their parents, teachers and the school authorities. The children were included in the target group after informed consent from their parents.

Body height and weight and arterial pressure  of the children were measured, and the level of serum was investigated. Individual diet and exercise plans were made for all children.

Two brochures and a leaflet on obesity and proper diet were prepared.

Each month the children were seen to check the effect of the program, and the diet prescribed was changed if necessary.

At the end of the third month, 9 children (45%) had reduced their weight by 2.5 kg on the average. Final assessment will be made at the end of the school year.

 

Prevention of the psycho-somatic diseases in half-orphaned children

Mrs. Stela Krasteva

A Christmas party. and a spring show were organized for 18 children. They  were taken for a vacation in a rest home near Pleven.  Regular visits to a swimming pool were provided. The children attended computer courses and were given the chance to use computers at an INTERNET club.

The project activities were sponsored by NGOs, Internet providers, local media, business, the municipality of Pleven, citizens of Pleven and schoolmates of the children.

 

Timely diagnosis and treatment of congenital hip-joint dislocation in new-borns in Pleven

Dr. Christo Todorov

The project was started in May 1999, and completed in April, 2000.

Dr. Todorov  of the Clinic of Orthopedics and Traumatology worked together with specially trained volunteers – Dr. Svilen Todorov and Dr. Pavlin Krachunov. The team was supported by Dr. Dimitar Radanov, who provided the ultrasound equipment for four months.

Over the last few years, there has been an increase on the incidence in Bulgaria, due to the lack of a working program for early diagnosis covering all newborns. Late diagnosis, in turn, leads to prolonged and costly treatment that cause a lot of stress to both children and parents.

The educational aspect of the program aimed to promote prevention, early diagnosis and timely treatment, and was addressed to both medical professionals and parents.

The project also aimed at organizing prevention of the condition and active screening for the newborns in Pleven, training the staff dealing with the target group of newborns, offering materials for prevention (pants), ultrasound monitoring and evaluation.

Health education materials were distributed, and talks were organized on the local TV and radio. A chart was made to register the examinations performed.

For 12 months, 1,490 of a total of 1,720 newborns from Pleven were examined (230 babies were not examined for various reasons). Those examined were distributed in three groups:

Group One - 1,065 babies examined after birth;

Group Two - 290 babies examined up to three months after birth, and

Group Three – 135 babies examined after the third month.

In Group One, 373 newborns were registered for follow-up, and treatment was applied in 16 cases.

In Group Two, 17 babies needed treatment.

In Group Three, 42 out of a total of 135 had to undergo treatment.

As can be seen, 35% of the babies from Group One needed follow-up, and 4% had to undergo treatment. With the other groups, the percentage of treated babied  rose to 6% in Group Two and to 7% in Group Three.

It is also noteworthy that the duration of treatment was directly proportional to the number of the group: the later the diagnosis was made, the longer the treatment.

The team will continue to promote early screening for the condition.

 

Проекти в ход по програма "Плевенска инициатива

 

Проект за ограничаване разпространението на ехинококозата в гр. Плевен

д-р Жени Бошнакова - паразитолог в ХЕИ

     Проведена е анкета за информираност относно ехинококозата сред 110 лица. Преброени са  скитащите кучета в района на града по маршрутен метод.  публикуван е материал във в.  “Посоки”. Проектът е представен на две пресконференции с регионалните медии. Сключен е договор за изработка на образователен филм по темата. Внесен е материал по темата на заседание на регионалната комисия по зоонозите.

     С доброволен труд участват  колеги от ВМИ - Плевен и ветеринарни лекари от РВМС гр. Плевен.

     Постигната е по-широка популярност на проблема сред обществеността в града, отчетено по постъпващите запитвания и проби за изследване.

     Проектът е за две години. Приключва през 2001 год.

 

Намаляване на опитите за самоубийство при деца на възраст 10-18 години

д-р Василий Михайлов

     Проучена е документацията и е създаден екип за работа по проекта – педиатри, психолози и психиатри.

     Затрудненията с практическото изпълнение са свързани със здравната реформа.

 

Допълнителна програма за студенти за обучение относно превенцията на съдовите заболявания

д-р Ирина Джикова

     В програмата са включени 50 студенти от педагогическия колеж в Плевен. Подготвени и изнесени са серия от лекции по проблема в рамките на редовното им обучение. Предстои проверка на нивото на придобитите знания.

     Проектът е представен пред местните медии.

 

Здравно-просветна програма за вредата от наркотици в две училища в Плевен

д-р Цветелина Виткова

     Проведено е проучване в двете училища.  Подготвени и изнесени са беседи с учениците.

     Изготвени и разпространени брошури и стикери.

     Заедно с другите проекти, свързани с наркоманиите, е организиран хепънинг, на който са раздадени просветни материали.

 

Подобряване на качеството на извънболничната диагностика на 10 най-често срещани вида пневмонии в град Плевен

д-р Радко Велков

     Изготвени са стандартни протоколи за оценка по микро-биологични показатели, както и фиш за клинична оценка.

     Организирани са и срещи с лекари от първичната здравна  помощ.

     Проблеми по реализирането възникват с реорганизацията на поликлиниките и новите диагностични центрове.

 

Практически подходи за своевременна микробиологична диагностика и лечение на пневмонии в Плевенския регион

д-р Павлина Глоговска

     Целта на проекта е да се разработят подходи, които са практически приложими за диагностициране на най- често срещаните пневмонии в извънболнични условия. Тези заболявания са със социална значимост, тъй като най- често са засегнати хора в трудоспособна възраст, което налага отсъствие от работа и висока цена на лечението. Липсва диагностична насоченост у лекарите в доболничната помощ по отношение на причинителите на най- често срещаните пневмонии. По изпълнение на проекта до сега е направено следното:

     1. Набрани са и са обобщени епидемиологични данни за честотата и типа на извънболничните пневмонии в региона, обслужван от Белодробна клиника- гр. Плевен.

     2. Проведени са работни срещи с лекарите от доболничната помощ, на които е разяснен проблема с практическите подходи при най често срещаните пневмонии.

     3. Изготвени са карта за изследване на отделните пациенти по клинични, лабораторни и микробиологични показатели, и клиничен фиш за селекциониране на пациентите с тези пневмонии.

     4. Проведена е среща с лекарите от Имунологична лаборатория- гр. Плевен, в резултат на която започна по-честото приложение на специфичния метод за диагностика на микоплазмени пневмонии-ELISA.

     5. За периода от началото на годината до м. май са изследвани в Имунологична лаборатория 20 пациента със съмнение за микоплазмени пневмонии, от които с положителни резултати са 11.

     6. Като резултат от работата на д-р Велков, включен в проекта като микробиолог, се изследваха и 40 пациенти съмнителни за хламидийни пневмонии, от които се установиха 20% положителни.

     7. Въвеждането на модерните диагностични методи за установяването на най- често срещаните причинители на пневмонии в Плевенски регион и съпоставянето с другите данни от използвани до сега методи за диагностициране на пневмония, улеснява работата и скъсява сроковете на лечението.

     8. Работата по проекта продължава, като след изтичане на поставения срок, предстои обобщаване на резултатите.

     9. Планират се за целите на диагностиката използването на лабораторни тестове още 50 случая с цел установяване на най-често срещаните причинители на пневмонии.

 

Намаляване броя на повикванията на ЦСМП - Плевен от страна на 50 болни от бронхиална астма от град Плевен в разстояние на 1 година чрез въвеждане на цитологична диагностика при тяхното диагностично уточняване

д-р Йордан Йорданов

     Осигурени бяха реактиви не само за оцветяване по Папенхайм /Хемоколор/, но и хематоксилин и еозин, които се явяват основни багрила, използувани в цитологичната и хистологичната диагностика. Това позволява по-задълбочена цитологична характеристика на препарата.

     С цел по-добро отчитане на резултатите бе създаден фиш: “Искане за цитологично изследване”. Съвместно с д-р Я. Иванов се уточнява групата от пациенти и графика за тяхното изследване. Съгласно проекта, това трябва да са пациенти с уточнена диагноза “Бронхиална астма”, заболели преди повече от 1 година. Обсъдени са въпросите, свързани с взимане на храчка от пациентите, приготвянето и фиксирането на намазките.

 

Тютюнопушене и астма-подобни симптоми сред подрастващи

Д-р Стела Вулова

     Честотата на бронхиалната астма нараства в цял свят през последните години. Този ръст е особено изразен в подрастващата възраст. Направените до сега проучвания показват тютюнопушенето /активно и пасивно/ като важен рисков фактор за ранна поява на астма — подобни оплаквания.

     Целта на настоящото проучване е чрез въпросник да се потърси връзката между тютюнопушенето и някои астма — подобни симптоми сред учениците от няколко училища в гр.Плевен.

     Беше изготвен въпросник в три части : респираторни симптоми, активно и пасивно тютюнопушене.

     През месец май 1999 г. се проведе среща с учители — доброволци от училищата СОУ “Иван Вазов” , СОУ “Христо Смирненски” , МГ “Гео Милев”. Показан им бе въпросникът и начинът на попълването му.

     До края на учебната 19988/ 99 г. се раздадоха анкетните карти на учениците от осми , девети и десети клас на СОУ “Христо Смирненски”-Общо 79- 129 ученици от осми и девети клас на СОУ “Иван Вазов” също попълниха въпросника.

     През месец февруари 2000 г. в анкетата се включиха 103 ученика от МГ “Гео Милев” от осми , девети и десети клас.

В момента са раздадени 100 анкетни карти в Езикова гимназия-Плевен.

     До края на учебната 1999/ 2000 г. в анкетата ще се включат ученици от училище “Интелект” и СОУ “Стоян Заимов” — Плевен.

 

Намаляване случаите на рецидив сред употребяващи дрога, преминали курс на лечение

г-н Валентин Иванов

     Работата по проекта представлява последната част от цикъла на интервенция, но тъй като Младежкият превантивен център не заработи през изминалите месеци на годината, интервенция в центъра на бе осъществена.

     Все пак изминалият период от време бе използван плодотворно. Съвместно с фондация “Плевен 21 век” и тяхната програма за обмен на игли и спринцовки бе осъществен контакт с целевата група. Сега не само имаме първичен, но и последващ контакт с много от употребяващите дрога лица в града.

     Установени са отношения на коректност, разбирателство и взаимно зачитане. Радостно е, че са обхванати голям процент от общия брой употребяващи, за което съдим и от разговора с тях. Техният брой въпреки това е малък в сравнение с други градове, където работи същата програма. Това веднага ни задължава да продължим да работим с нови сили в областта на зависимостите, като се борим не само с лечението и терапията, но и съсредоточим вниманието си на превантивните мероприятия.

 

Продължителна кисрородотерапия в домашни условия за пациенти с ХОББ

Д-р Цаня Попова

     Подбрани са две групи от по 10 пациенти. Всички са ваксинирани против грип и са приели  Respivax.  Снабдени са и с бронходилататори.

     Пациентите са проследявани веднъж месечно /функционален анализ, кръвно-газов анализ/. При необходимост е предписвано лечение.

     Благодарение на активното проследяване и профилактика е намалял броят на посещенията в спешен кабинет и е подобрено качеството на живот на пациентите.

     Единствената пречка за завършване на проекта е липсата на кислородни концентратори за провеждане на лечението в домашни условия.

 

 

Информационно осигуряване при организацията на работното място на общопрактикуващ лекар

Д-р Диана Неделчева

     Здравната реформа, касаеща общопрактикуващите лекари (GP) е пред своя завършващ подготвителен етап и от 1 юли ще стартира реално. Вече са ясни в голяма степен отговорностите и изискванията към GP – както по отношение на дейностите, така и по отношение на информацията, която ще се обменя между тях и медицинските специализирани звена и ЗОК.

     Предвид на излезлите нови нормативни актове вече е пред завършване софтуера , който осигурява поддръжката на дейността на GP, както и някои специалисти. Тази поддръжка включва електронна картотека на пациентите. За всеки пациент се съхранява пълна информация за снетите анамнеза и статус, диагноза, терапия, манипулации, резултати от лечението, от консултации с други специализирани звена, лабораторни и образни изследвания и други.

     Информационната система позволява и поддръжка на дейностите, свързани с времево разпределение – записване за посещение в лекарския кабинет, записване за извършване на манипулации, за консултации и други.

     Активното използуване на пълните възможности на тази система ще позволи на GP да осъществи пълен контрол и самоконтрол на медицинската си дейност, ще му даде нови оръжия в новата конкурентна среда.

     Във връзка с този проект е предвидено да се осъществи през месец юли - август обучение в компютърни умения за използване на медицински софтуер от този тип.

 

Информационни комуникации между общопрактикуващи лекари, диагностични и консултативни звена

Благовест Бечев

     Здравната реформа в извънболничната медицинска помощ стартира от 1 юли 2000 год. Вече са ясни голяма част от изискванията и отговорностите на общопрактикуващите (семейни) лекари (GP) и специалисти.

     При големия брой пациенти , които обслужва GP и пространствено раздалечените консултативни и лабораторни звена, ще е необходим бърз обмен на информация. Създаден е софтуер за GP, в който има и вградени възможности за комуникация, използващ модемни връзки. Това ще позволи да се обменят резултатите за пациентите от лабораторна, образна и консултантска дейност.

     Планира се провеждане на обучение на лекари за ползване на компютърни програми в пряката си работа.

 

Психопрофилактика чрез психотерапия на зависимости

г-ца Даря Генова

     Цел на проекта е намаляване броя на употребяващите, злоупотребяващите и зависимите към ПАВ в град Плевен.

     Целевата група обхваща ученици от СОУ “Иван Вазов” и ГПЧЕ, на възраст от 15 до 18 години.

     По проекта бяха извършени следните дейности:

1. Участие в квалификационен курс в Клиника за извънболнично лечение на зависимости към МА - София.

2. Подготвяне и отпечатване на анкетна карта. Целта е уточняване на конкретното състояние на проблема и събиране на данни по определени психологични показатели.

3. Провеждане на анкетно проучване в плевенските училища сред ученици от 9 и 10 клас.

4. Съдействие при статистическата обработка и обобщаване на резултатите от анкетата.

5. Провеждане на интервю на тема  “За или против легалната употреба на марихуана в България”.  Интервюирани бяха специалисти от Клиника по алкохолизъм и наркомания и от Отделението по токсикология към ВМИ - Плевен, граждани на град Плевен, както и лекуващи се от зависимост към ПАВ.

6. Организиране на радиопредавания в Радио + по проблемите около дрогата и огласяване на резултатите от проведените анкети.

7. Подготвяне и отпечатване на брошури и диплянки.

8. Разпространяване на книгата “Наркомани разказват” в СОУ  “Иван Вазов”.

9. Раздаване на брошури и дипляни по проблемите наркомания и СПИН сред граждани на град Плевен.

10. Осигурени са телевизор и диктофон, необходими за дейността на МПЦ.

Предстои :

1. Откриване на МПЦ.

2. Разкриване на телефонен пост.

3. Организиране на психологични и психиатрични консултации.

4. Провеждане на психотерапевтични сесии - индивидуални и групови.

5. Подготвяне и провеждане на образователни, културни и спортни занимания.

б.Провеждане на изходяща анкета за отчитане на резултатите по проекта.

 

Образователна програма за превенция, рехабилитация и лечения за пациенти с ХОББ

Д-р Пламен Павлов

     Центърът е открит, и е сформиран екип. Уточнени  са алгоритмите на терапевтично поведение.

     Подбрана е група от 50 пациенти, на които бяха предоставени медикаменти за модерно лечение. Резултатите показват, че е подобрено общото физическо състояние и качеството на живот на пациентите. Намален е броят на хоспитализациите.

 

Осигуряване на информация за дните с неблагоприятни атмосферни условия за астматиците в град Плевен

д-р Елена Петкова

     Замърсеността на околната среда е един от главните фактори, влошаващи протичането на бронхиална астма. В гр. Плевен има условия за повишено замърсяване на атмосферата -спецификата на ландшафта-котловина, развитата промишленост в региона, намаления контрол над частни предприятия.

     Съществува зависимост между състоянието на атмосферните условия и състоянието на пациентите, а от там и на тяхната работоспособност. Целта на проекта е чрез своевременното информиране за неблагоприятните атмосферни условия в региона да се профилактират влошаванията при хората с бронхиална астма. По настоящия проект е извършено следното:

     Проведена е среща с ръководителите на ведомствата свързани с околната среда в Плевен - ХЕИ, РИОС, Хидрометеорологична станция.

     Проучени са подробности за работата на тези институции във връзка с опазването на околната среда.

     От РИОС беше предоставена информация за експресно изследване на някои токсични примеси в атмосферата.

     На срещите подробно се разгледа участието им в реализиране на проекта.

     В продължение на няколко месеца се събра информация за пределно допустимите концентрации на вредните и токсични емисии в атмосферния въздух за 98 и 99 година.

     По време на дискусия с представители на ЦСМП бе уточнено да се представи информация за броя на пациентите, търсили помощ за астматичен пристъп през 1999 и 2000 г.

     Набрахме данни за броя на пациентите потърсили спешна помощ.

     Беше закупен и монтиран софтуер необходим за обработката на данните.

     В момента започва обработване на информацията относно зависимостта на честотата на пристъпите на тези пациенти от атмосферните условия.

     В регионалните медии- частни телевизионни канали и радио-станции и вестници редовно се подава информация за атмосферните условия, като се обсъжда възможността за добавяне на допълнителни данни във връзка със замърсеността на околната среда.

     Предстои събиране на данни за 2000 г., отразяващи броя на повиквания в ЦСМП по повод астматични пристъпи, данни за замърсяването на атмосферата.

 

Здравно-просветна програма за намаляване на травми сред деца от начален курс

г-жа Ваня Вулова

     Учениците от четвърти “г” клас на училище “Иван Вазов” — гр.Плевен посрещнаха с голям интерес лекцията “Трамватизъм в детската възраст” подготвена с помощта на д-р Пламен Ненов от Ортопедична клиника — гр.Плевен. Лекцията беше съобразена с възрастовите особености на учениците. Макар, че формата на поднасяне на тези знания — лекция, да е твърде необичайна за децата в начална училищна възраст, те я изслушаха с внимание. Използваните за илюстриране диапозитиви ги впечатлиха и провокираха тяхното активно участие и непринудено вмешателство по време на лекцията. Учениците споделяха свои случки, довели до травма — лични или на свои приятели, роднини, познати.

     В обсъждането съдържанието на лекцията те доста сполучливо анализираха причините за травматизма в детската възраст, сами изтъкваха и такива, които не бяха засегнати в лекцията. Лесно запомниха най-често срещаните травми, дори се стремяха да ги произнасят с латинските им наименования.

     Целта на първия час по темата бе изпълнена — учениците показаха заинтересованост, ясна преценка и желание да работят по темата.

     Във втория час, предвиден по темата, продължиха обсъжданията, разгледахме медицински брошури, цветни снимки от медицинска литература на пострадали хора. Медицинската сестра от училищния лекарски кабинет показа видове превръзки на травмирани крайници, като за целта използва индивидуалните куфарчета за първа помощ. След това учениците сами опитаха да направят превръзки. Разиграхме ситуации, в които се отрепетира поведение за реагиране и оказване на първа, до лекарска помощ.     Това практическо занятие имаше за цел :

     1. Да се затвърдят теоретичните знания.

     2. Децата да овладеят практически умения за оказване на първа помощ. В третия час бе направен тест с цел — обратна информация — проверка на знанията. С увереност и лекота децата попълниха тест: 72% от тях са отговорили на всички въпроси вярно, а 28% не са отговорили на един от въпросите. Има перспектива и потенциал да се работи по темата.

 

Въвеждане на самостоятелна организация на сестрински здравни грижи чрез разкриване на домове за социални и здравни грижи за хората в неравностойно социално положение

г-жа Румяна Кирчева - Меченска

     Изпълнението на проекта набра скорост след излизането на нормативните документи за преструктуриране на здравната помощ в България. Регистрирахме фондация “Флорънс Найтингейл” точно с такава цел. Създадохме център за квалификация на нужните кадри. Набрахме и доброволци за откриване на хоспис и започване на дейността. Яви се обаче юридически проблем с възможностите на фондация с идеална цел, /макар че това е записано в устава/, за регистрирането на хоспис - здравно заведение, което по смисъла на закона ще изпълнява търговска дейност. Това е последната ни трудност, която в момента ни поставя въпроса дали да закрием фондацията и да регистрираме нова, или да останем само една представителна посредническа в общите дейности фондация. Потребността от създаване на здравно заведение е много голяма, тъй като основните сега съществуващи болнични стационари остават за острия стадий на заболяванията, а към хронифициращи и инвалидизиращи заболявания както и при терминално болните възможностите за осигуряване на квалифицирани здравни грижи намаляват. Това ни навежда на мисълта за приемане на първия вариант. В следващите седмици ще бъде обсъждано такова решение.

     Надявам се, че в рамките на близките няколко месеца проектът ще бъде изпълнен по най-ефективен начин в интерес на поставената цел - решаване на здравните и социални проблеми на хората в неравностойно положение.

 

Active Projects

 

A program to decrease repeated suicide attempts in children aged 10 to 18 in Pleven

Dr. Vasilii Mihailov

The documentation at the clinic was studied and a team to work on the project was formed in collaboration with psychologists.

Problem: The changes in the health system necessitate to get in contact with GPs.

 

An additional educational program for 50 students from the Institute for Primary School Teachers in Pleven on cardiovascular and cerebral-vascular diseases

Dr. Irina Jikova

A course of lectures was prepared and included in the curriculum of the students. The material taught was part of their end-of term exam.

 

 

Health-educational program to decrease echinococcosis in Pleven 

Dr. Jeni Boshnakova

An inquiry was organized to evaluate the level of knowledge on the disease. The street dogs’ number was determined using the “route” method. Health education materials were published in the local newspapers, and two press conferences were organized with the local newspapers, radio and TV stations.

Current results: The number of calls indicates increased awareness on the problem, and number of samples for check up has risen too.

Plans: A video is to be produced in cooperation with a studio by the end of June 2000.

The problem will be discussed at a meeting of regional union of zoologists.

Cooperation: Volunteer works of colleagues from Pleven Station of Hygiene and Epidemiology and Pleven Medical University, assistance from the Municipal Veterinary Service.

 

Health-education to reduce drug use in two schools in Pleven

Dr. Tsvetelina Vitkova

An inquiry was organized in two high schools in Pleven. Stickers were made and distributed, and 20 meetings and discussions were organized in the schools. Together with the coordinators of other drug abuse related projects, a happening was organized in Pleven, and brochures and stickers were distributed.

 

Improvement of the quality of outpatient laboratory diagnosis for the 10 most common infectious diseases in Pleven 

Dr. Radko Velkov

Standardized protocols for assessment of patients according to microbiological criteria were developed, as well as a clinical evaluation sheet.  Meetings were organized with doctors from primary health centers.

Problem: Reorganization of diagnostic centers prevents implementation in GP practice for the time being.

 

Practical Approaches to timely microbiological diagnosis and treatment of most common types of pneumonias in Pleven

Dr. Pavlina Glogovska

An epidemiological study on pneumonias was carried out. Meetings with primary health care doctors were organized, and approaches discussed.  A standardized chart was made, including clinical, laboratory and microbiological criteria for selecting patients.

After a meeting with immunology laboratory staff, and agreement was made for applying ELISA for diagnosing mycoplasmal pneumonias: from January to May 2000, 11 out of 20 examined patients there proved positive for this type of pneumonia. Out of 40 other patients suspicious for chlamydial pneumonia, 8 were positive.

Current results: modern diagnostic methods shortens the treatment period. Statistical results will be processed at the end of the year.

 

Introduction of cytological sputum smear test  to decrease the number of emergency calls in bronchial asthma patients

Dr. Jordan Jordanov

A protocol for selection of patients was developed, and patients diagnosed with bronchial asthma more than one year ago were included. Technical details as to collection and examination of samples were discussed and agreed upon with the asthma consulting room in Pleven. A patient chart was designed suitable for computer processing. So far, sputum smear tests with Hemoxycillin Eosin were performed for 12 asthma patients.

 

A survey on 600 adolescents  to reduce smoking and asthma-like symptoms

Dr. Stella Voulova

A meeting was organized with teachers who volunteered for participation, and the objectives presented. A questionnaire was prepared and distributed in 5 schools.

The processing of data of the 606 filled-in questionnaires is to be made by the end of June 2000, and the results analyzed at the asthma consulting room. The connection between smoking and asthma-like symptoms will be in the center of an educational program which will cover all 5 schools. 

 

Reduction of number of recurrences of drug abuse after treatment

Mr. Valentin Ivanov

A support group was organized, and conditions provided for frequent contact with social workers and psychotherapists. More chances for finding a job were also given in collaboration with the local services. Volunteers were attracted.

Also, activities were oriented to abusers. the team has also worked to prevent sharing and re-using needles in collaboration with “21st Century” foundation. Attempts are made to persuade abusers to undergo treatment at the clinic in Pleven.

The team works in close cooperation with the Pleven Youth Preventive Center, and all projects related to drug use and abuse.

 

Long-term oxygen therapy in the home for patients with chronic respiratory failure

Dr. Tsanya Popova

Two groups of 10 patients each were selected. The patients were given an anti-flu vaccine and Respivax, and provided with bronchodilators. All patients were examined every month (functional analysis, blood gas analysis), and treatment prescribed as necessary.

Oxygen treatment in the home could not be provided because no oxygen concentrators were available.

Results: Due to follow-up and  preventive measures, the number of emergency room visits decreased, and the quality of life of patients increased.

 

Designing and implementation of a program organizing the place of work for general practitioners though the use of specialized software  & Information exchange between GPs and diagnostic centers by using modern information technologies

Dr. Diana Nedelcheva, Mr. Blagovest Bechev

The leaders of the two projects joined efforts to estimate the needs of GPs regarding the use of computers and specialized software in their practice. The computer program designed is being tested.

A training course  will be organized for 10 GPs, and elements of the program  will be available for GPs on the Web-page of the Bulgarian PSBH program.

Psychotherapy for adolescents as prevention of  drug abuse

 Miss Daria Genova

A questionnaire with 135 questions was designed and an inquiry was carried out with 2000 students (aged 15-16) from all schools in Pleven. The results will be analyzed at the Pleven Youth Preventive Center.

Radio and TV Q&A talks were organized on the problems of drug abuse and the benefits of treatment. With support from sponsors, 5000 brochures were printed and distributed in schools. Activities – a happening, meetings and discussions were organized.

Videos were produced to advertise the benefits of treatment and the possibilities for reintegration of former drug addicts.

 

An educational program for prevention, rehabilitation and treatment of  patients with chronic obstructive disease in the region of Pleven

Dr. Plamen Pavlov

A center was opened at the Clinical Diagnostic Center in Pleven.  A team was organized and algorithms of approaching the cases was agreed upon. A group of 50 patients was selected and they were provided with modern medicines for treatment of the condition.

Results: improvement of life quality, decreased number of hospi-talizations, improved functional status in the group that underwent modern treatment.

 

Improvement of the quality of life for patients with bronchial asthma through broadcasting of information and/or data about days with unfavorable meteorological conditions

Dr. Elena Petkova

The project is implemented in collaboration with local institutions in Pleven: Hygiene&Epidemiology Institute, Regional Station for Environmental Protection, Hydrometeorological Station, Emergency Hospital. Information on the level of pollution was provided for 1998 and 1999. From the Emergency Hospital, information will be given regarding the number of calls because of an asthma attack. Software to process the data collected was provided. The relationship between the level of pollution and number of attacks is processed.

The local media – radio and TV-stations are provided with data that relate to asthma attacks.

The results for 2000 will be processed, analyzed and the efficacy of broadcasting information will be evaluated.

 

Establishment of a prevention center to provide specialized and qualified assistance for adolescents who use, abuse or experiment with drugs

 Dr. Ivo Douhlenski

The project aims at combining the efforts of all projects meant to carry out activities to prevent drug use and abuse, HIV, violation, risk behavior, etc.

Rooms were provided by the municipality for starting a Youth Preventive Center, where health education activities will be organized. The rooms are now being redecorated.

The team also collaborates with the Hygiene&Epidemiology Station, the Clinic of Narcology – Pleven, with NGOs and the media, and youth organizations.

 

Health education to decrease traumas among primary school children

 Mrs. Vanya Pelkova

Health education materials were prepared adapted for children aged 10,  and talks and demonstrations organized. The children were trained how to avoid traumas, how to react in case they or other children have one, and how to give first aid. The 30 children included in the group showed interest in the activities and the program will continue next school year.

Assistance was provided for the preparation of materials by Dr. Nenov, an orthopedist from the University Hospital in Pleven.

 

Organizing nursing care for poor elderly people and setting up homes to provide social and nursing assistance

Mrs. Roumyana Kircheva-Mechenska

People were trained at the Medical University in Pleven center to nurse elderly people in need of care, both chronically and terminally ill. Volunteer nurses have also been selected. The plans are now revised to fit changes in health legislation in Bulgaria.