Лечение на циклична масталгия - сравнително проучване между препаратите Bromocriptin и Geritamin

 

Делийски Т., Г. Байчев, Г. Горчев, Н. Белев

Онкологичен център, ВМИ Плевен

ръководител: доц. Д-р Т. Делийски, кмн

 

Резюме: Обект на проспективно рандомизирано изследване е терапевтичния ефект ( намаляването на цикличните болки в млечната жлеза ) при лечение с перорален Bromocriptin за 30 дни (42 случая) и Geritamin за 40 дни ( 44 случая).

Повлияване на симптоматиката е отчететна съответно в 78,5 % и 64,0%. Липса на ефект е установен при 9 пациентки от групата с Bromocriptin и 15 с Geritamin.

Възобновяването на цикличната болка ( 30,3% при Bromocriptin и 44,8% при Geritamin ) на петия месец след прекатяване на лечението прави уместно приложението на тези препарати в режим 2 пъти дневно.

 

Treatment of cyclical mastalgia-compare investigation between Bromocriptin and Geritamin

 

T.Delliisky,G.Baitchev,G.Gorchev,N.Belev

Center of Oncology,Pleven,Bulgaria

 

Summary: The aim of the prospective randomized study was to compare the reduction in cyclical breast pain after treatment with oral Bromocriptine for 30 days (42 cases) and Geritamine for 40 days (44 cases).

The overal response rate to first group was 78,5% and 64,0% to second group. Nine patients treated with Bromocriptine and 15 cases with Geritamine have reffactory cyclical mastalgia (not influence)

The relapse rate after stopping Bromocriptine was 30,3% and was 44,8%, with a mean follow-up of 5 months. The investigators indicate that these agents will be used for a twice per year.

 

Наличието на болки в млечната жлеза е един от най-честите симптоми , поради които жените търсят лекарска консултация. Освен в резултат на някои органични заболявания често те се дължат на хормонални въздействия с различни и хипотетични механизми ( повишени нива на естрогени и пролактин, ниски прогестини, серотонин или ендорфини ). При тези пациентки болката може да се съпътства с тежест и възлообразуване в гърдите. Тази симптоматика е прието да се означава с термина масталгия (Be Lien, Ader Blaekwell)(1,2,3)

Масталгията може да бъде циклична ( при пременопаузални жени, преди менструация) и нециклична ( не е свързана с цикъла и се среща по-рядко). Медицинската литература изобилства от средства предлагани за лечение на предменструалната болка, но обикновено терапията е емпирична.

Цел на настоящето изследване е да се проучи ефекта на препаратите Bromocriptin и Geritamin при пациентки с циклична масталгия.

Материал и метод

Обект на проспективно рандомизирано проучване са 86 пациентки с циклична масталгия, лекувани за периода 1997-1999г. в Онкологичен център - ВМИ Плевен.

Диагнозата се основава на типичните клинични прояви и на изключване на органично заболяване ( травма, мастит, склерозираща аденоза, карцином и др.)

Условията за включване в изследването са следните: редовен месечен цикъл; липса на предхождаща медикаментозна терапия; съгласие за попълване на месечен календар на болката и участие в проучването

Разпределението на случаите е представено на табл. 1.

Табл.1 Характеристика на пациентките

 

 

Група с Bromocriptin

n=42

Група с Geritamin

n=44

 

Средна възраст (год.)

Обезитас

Повишена консумация на Кофеин

Пушачки

Нераждали

 

  1. (26-48)

8

9

 

10

8

36.5 (23-49)

7

10

 

8

11

Характеристиката на болката при поставянето на диагнозата е анализирано на табл.2.

 

Табл.2 Описание на пременструалната болка

Група с Bromocriptin

n=42

Група с Geritamin

n=44

 

1.Давност: - от 1 месец

- от 3 месеца

- над 4 месеца

3

18

21

5

23

16

 

2.Времетраене: -до 4дни

-над 4дни

22

20

25

19

 

3.Местоположение:

-горен външен квадрант

-цяла млечна жлеза

-недобре локализирана

-излъчване към аксила

-двустранно

 

35

3

4

33

18

 

36

4

2

36

21

 

4.Характиристика:

-тежест,напрежение

-средно силна

-много силна

-появана възли в гърдата

 

14

23

5

32

 

11

28

5

35

 

На всички пациентки са обяснени начините за самоизследване на млечните жлези и дадени указания за диетичен режим - ограничване на приема на мазнини и кофеин.

При 42 случая е назначена терапия с Bromocriptin по 2,5mg вечер преди сън в 30 последователни дни.

Препаратът не е изписван н ажени с хипотония и бременност.

Останалите 44 проучвани жени са приемали по 1 капсула дневно Geritamin ( Vit A 30,000 UI и Vit E 70mg; Troya Pharm) в продължение на 40 дни. Контролни прегледи са провеждани на III и VI - ти месец след започване на лечението.

 

Резултати:

Повлияване на симптоматиката на първия контролен преглед след 3 месеца е отпечатано при 33 (78.5%) от пациентките с Bromocriptin и 29 (64%) от групата с Geritamin.Леки до умерено изразени странични ефекти (гадене,световъртеж,хипотония) неналагащи прекъсване на лечението са наблюдавани при 7 (16.6%) от случаите с Bromocriptin. Втори контролен преглед (след 6 месеца) е осъществен при 38 и 39 жени от двете групи. Възобновяване на оплакванията е установено при 10 (30.3%) от 33-те пациентки с клиничен отговор на третия месец след Bromocriptin и 13 (44.8%) от 29-те случая с Geritamin (тбл.3).

Таблица 3.Лечебни резултати при циклична масталгия

Резултати:

Bromocriptin

Geritamin

 

1.На първи контролен преглед

(++) - отличе (без оплаквания)

(+) - добър (намаляване)

(-) - слаб (липса на ефект)

странични ефекти

N=52

9

24

9

7

n=44

3

26

15

-

 

 

2.На втори контролен преглед

-възобновяване на симптоматика

N=38

10

n=39

13

 

Обсъждане

 

Получените от нас резултати при лечението на цикличната масталгия са близки със съобщаваните от други автори (от 29 до 89% клиничен отговор за Bromocriptin и 20-64% за витамин А и Е) (Blackwell (3,4,5))

Приемът на инхибитора на пролактиновата секреция само вечер преди сън значителни редуцира страничните му явления (16.6% в нашия материал),в сравнение с достигащите до 33-38% при някои други използвани схеми.

Възобновяването на симптоматиката в немалка част от случаите на петия месец след спиране на лечението прави уместно приложението им в режим 2 пъти годишно.

 

Книгопис:

1.Ader DN and MW Browne. Prevalence and impact of cyclic mastalgia in a United Sated clinic - based sample. Am J Obstet Gynecol. ,177, 1997, 1, 126-132

2.Be Lieu RM. Mastodynia. Obstet Gynecol Clin North AM.,21,1994,3,461-477

3.De Vane GW. Breast dysfunction:Galactorrhea and mastalgia. In: Breast disease. RE Blackwell,JC Grotting (eds), Blackwell Science, Cambrige, 1996, 19-76

4.O’Grady LF.The painful breast. In: A practical approach to breast desease. LF O’Grady,KK Lindfors,LP Hollew (eds) Little,Brown and Comp,USA, 1995, 119-130

5.Pye JK,RE Mansel ,LE Hughes. Clinical experience of drug treatment for mastalgia. Lancet, 1985,ii, 373-377

 

Home | Home of Mednet | Send Mail to Autors

This Site is Powered By NetSyst.Net Internet Servece Provider

(p) 2000, Pleven, Bulgaria